Pályázati felhívás - Diákok és hallgatók részére

2017.10.04. 08:37

Martonvásár Város Önkormányzata - idén második alkalommal- szociális ösztöndíj formájában pályázatot hirdet a szociálisan rászoruló jól tanuló diákok, hallgatók, művészetekben és sportban jól teljesítő tanulók részére.

 

 

1, Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján pályázat útján a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke után támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

  1. aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él,
  2. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át. (2017. évben 99.750,- Ft).
  3.  amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,00 és a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten teljesítette.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

a) akinek gyermeke tanulmányai során egy szaktárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért 1-25. helyezés),

b) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),

c) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb

a) 100.000.-Ft. általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén, valamint

b) 125.000,- Ft középiskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén.

(4) A pályázatot a rendelet 3. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

 

 

2, Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskolában alapfokú művészeti oktatásban részesülő, legfeljebb 18 éves korú gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal, egyidejűleg kizárólag egy tanszak tekintetében támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, (2017. évben 99.750,- Ft. ).

c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga 5,00. és az Iskolától 30 napnál nem régebbi ajánlással rendelkezik a pályázat támogatása tárgyában.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

a) aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),

b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 7. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

 (6) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a művészeti oktatással kapcsolatban használatos taneszköz, hangszer megvásárlására, tandíj, térítési díj megfizetésére használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül.

Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.

(7) Aki a jelen paragrafus (6) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított egy évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt.

 

 

3, Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a martonvásári székhellyel rendelkező vagy Martonvásáron tevékenykedő sportegyesületben sportoló 16 év alatti gyermeke után, évente legfeljebb kettő alkalommal támogatásban részesíthető az a törvényes képviselő,

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és nyilatkozata szerint életvitelszerűen itt él,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, (2017. évben 99.750,- Ft).

c) amennyiben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga a pályázatot megelőző kettő tanítási félévben testnevelésből 5,00,

d) az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot, ajánlást ad ki a gyermek tekintetében, valamint igazolja, hogy a pályázatot megelőző fél évben a gyermek az adott sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

a) akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),

b) aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli,

c) aki sportversenyen dobogós helyezést ért el vagy különdíjat kapott.

(3) A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb 100.000.-Ft.

(4) A pályázatot a rendelet 8. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

(6) Jelen paragrafus alapján nyújtott támogatás kizárólag célhoz kötötten, a sportolással kapcsolatban használatos felszerelés, öltözet, továbbá éves sportegyesületi tagdíj befizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül. Amennyiben a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy összegben történő visszafizetésére.

(7) Aki a jelen paragrafus (6) bekezdésében foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak a pályázat benyújtásától számított egy évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való pályázati részvétele kizárt.

 

 

4, Az önkormányzati rendeletben foglaltak alapján támogatásban részesíthető az a felsőoktatásban tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgató, aki

a) aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, (2017. évben 99.750,- Ft) továbbá

c) igazolt tanulmányi átlaga legalább 4,00.

(2) A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó,

a) aki tanulmányai során kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért 1-25. helyezés),

b) akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),

c) aki egyszülős családban él.

(3) A támogatás összege évente legfeljebb 150.000.-Ft/fő.

(4) A pályázatot a rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.

 

A pályázatok benyújtási határideje 2017. október 27. 12.00 óra.

 

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen és postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

Kérjük, hogy a pályázók a pályázati adatlapon az aláírásuk mellett megjegyzésként jelöljenek meg bankszámlaszámot, illetőleg postai címet, melyre a sikeres pályázat esetén a támogatás folyósítható.

 

A pályázatokat - átruházott hatáskörben - a Humán Bizottság írja ki a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig. A pályázati felhívás Martonvásár város honlapján, hirdetőtábláin és önkormányzati lapjában kerül publikálásra. A pályázatokról a Humán Bizottság hoz döntést a beadási határidőt követően soros ülésén. A pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 20 napon belül értesíti.

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu