Önkormányzati választások - 2019

2019.07.26. 10:38

Tisztelt Választópolgárok!

Áder János Köztársasági Elnök Úr 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását szintén erre a napra, 2019. október 13. napjára tűzte ki.

A Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) részéről a fentiek vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Választójog:

  • Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
  • Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
  • Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
  • Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.
  • Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
  • /Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés/

 

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23-ig.

/A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése/

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. /Ve. 116. § (1) bekezdés/

Martonvásár városban 8 egyéni (egyéni listás) képviselői mandátum szerezhető meg, továbbá 1 fő polgármestert választunk. Az ajánlásról és a jelölt állításáról szóló tájékoztatónkat ITT olvashatják el.

Polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választanak. Polgármester az lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. Érvényesen csak egy jelöltre lehet szavazni a szavazólapon.

Martonvásáron (mivel a település lakosságszáma nem éri el a 10.000 főt) egyéni listás választási rendszerben zajlik a települési képviselők megválasztása. Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány mandátum a településen kiosztható, azaz Martonvásáron érvényesen legfeljebb 8 jelöltre.

A települési képviselők és polgármester választása mellett a választópolgárok a Fejér megyei közgyűlés tagjait is megválasztják, mely esetben a választópolgár érvényesen egy listára szavazhat. A megyei listák a leadott szavazatok arányában, jogszabályban meghatározott számítási mód alapján kapnak szavazatokat, amennyiben a lista a leadott érvényes szavazatok 5 %-át eléri.

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak.

1./ Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem

Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani.

Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár

-    levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

-    személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, és a mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyére vagy azzal azonos szavazókörbe tartozó egyéb címre kéri.

Az átjelentkezéshez szükséges kérelem nyomtatványon nyújtható be, elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalról. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.

A Martonvásárra átjelentkezők számára az 001. szavazókör került kijelölésre.

 

2./ Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához

-    levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

-    személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig

-    vagy 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

-    az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig

nyújthat be.

A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá meghatalmazott útján (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell) vagy levélben. A kérelem meghatalmazottal vagy levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalról.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

3./ A fogyatékossággal élő választópolgárok segítése:

Választójogának gyakorlása érdekében a lakcíme szerinti helyi választási irodától igényelheti megfelelő nyomtatvány benyújtásával:

  • Braille-írással készült értesítő megküldését – 2019. augusztus 6-án, 16.00 óráig benyújtott kérésre,
  • könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését – 2019. augusztus 6-án, 16.00 óráig benyújtott kérésre

Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vételét a szavazás során 2019. október 4-én, 16:00 óráig,

akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vételét 2019. október 9. napján 16.00 óráig, mely utóbbi esetben szavazni az akadálymentesített 002. szavazókörben (BBK - Emlékezés tere 2.) lehet.

Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól függetlenül, folyamatosan benyújtható. Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az minden választásra érvényes.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A nyomtatvány benyújtható elektronikusan a www. valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen, vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalon.

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

 

4./ Mi a teendő, ha a választópolgár a választás napján külföldön tartózkodik?

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási iroda nem működik. /Ve. 304. §/Ez esetben nem tud választójogával élni.

 

5./ Nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választása

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzte ki. (183/2019. NVB határozat)

Martonvásáron az alábbi nemzetiségek tekintetében kerül kitűzésre a települési nemzetiségi önkormányzati választás és került megállapításra a megválasztható képviselők száma, valamint a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma.

A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár és valamely, Magyarországon honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre a nemzetiséghez tartozása, így részt vehet az adott nemzetiség önkormányzati választásán.

A kérelmet be lehet nyújtani

- online a www.valasztas.hu honlapon vagy

- személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodában.

A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha legkésőbb 2019. október 11-én a választópolgár kérelmére a választópolgár nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi névjegyzékből. [Ve. 314. § (2) bekezdés]

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. [Ve. 315. §]

A jelöltekre és jelölő szervezetekre vonatkozó jogszabályokat és egyéb fontos tudnivalókat a www.valasztas.hu honlapon találják.

 

A központi névjegyzék

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a HVI-től, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy

•    a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,

•    fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,

•    a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja,

•    az Európai Unió más tagállamának állampolgára az előző két pontban foglaltakon kívül azt is kérheti,

hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele.

A fenti névjegyzéki bejegyzések törlését a választópolgár ugyancsak bármikor kérheti a HVI-től.

 

Hol szavazhatok Martonvásáron?

A választópolgár szavazni a lakóhelye szerinti szavazókörben tud, melyről Értesítőben kap tájékoztatást. A martonvásári szavazókörökhöz tartozó közterületek és a szavazókörök helyszínei:

 

001. SZAVAZÓKÖR – Pápay Ágoston Általános Iskola (Bajcsy-Zsilinszky u. 32.) (akadálymentes, településszinten bejelentkezetteknek és átjelentkezetteknek is)

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Brunszvik út, Bulgárház, Búza utca, Dreher utca, Erkel Ferenc utca, Felsőmajori dűlő, Gábormajori dűlő, Gyulay utca, Hunyadi út, Iparos utca, József Attila utca, Juharfa utca, Kinizsi utca, Kolozsvári utca, Kuti András utca, Magtár utca, MÁV-Vasútállomás, Nyárfa utca, Nyári utca, Orbánhegyi utca, Őszi utca, Pusztai József utca, Rózsa utca, Szőlőhegyi utca, Tátra utca, Vasút utca, Zrínyi Miklós utca

 

002. SZAVAZÓKÖR – Brunszvik-Beethoven Központ – (kiállító terem)

(Emlékezés tere 2.) (akadálymentes)

Ady Endre utca, Báthory köz, Bercsényi köz, Budai út, Damjanich utca, Dózsa György út, Emlékezés tere, Gábor Áron utca, Gárdonyi Géza utca, Kodály Zoltán utca, Malom utca, Nyitrai utca, Orgona utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Táncsics utca, Vásár utca, Vasvári Pál utca

 

003. SZAVAZÓKÖR – Brunszvik Teréz Óvoda - (aula)

Bocskay utca, Deák Ferenc utca, Illyés Gyula tér, Jókai Mór utca, Karinthy utca, Kossuth tér, Kölcsey Ferenc utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyúlsztráda köz, Széchenyi István utca, Szent László út, Teleki Pál utca, Váci Mihály utca, Vörösmarty Mihály utca

 

004. SZAVAZÓKÖR – Járási Hivatal – földszinti tanterem

Arany János utca, Béke utca, Boglárka utca, Estike utca, Fehérvári út, Gólyahír utca, Határ utca, Kassák Lajos köz, Kazinczy köz, Kvassay Sándor utca, Móra Ferenc köz, Pipacs utca, Radnóti Miklós utca, Sporttelep utca, Százszorszép utca, Tükrösi utca, Vajda János utca

 

Szavazás:

Szavazni a választás napján, 2019. október 13-án 06:00 és 19:00 óra között, a lakcím szerinti szavazókörben, személyesen lehet. A szavazásra kérjük, hogy hozza magával:

- személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány) és

-    lakcímigazolványát

Érvényesen szavazni a jelöltek melletti karikába tett két egymást metsző, tollal írt vonallal lehet.

 

Egyéb kérdésükkel, kérésükkel kapcsolatban kérjük, keressék bizalommal a Helyi Választási Irodát!

 

A HVI elérhetőségei:

Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13., tel.: 06 (22) 460-004,

fax: 06 (22) 460-229, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu

HVI vezető: Miklósné Pető Rita, aljegyző

(06-22-460-004/112 mellék, jegyzo@martonvasar.hu)

• HVI vezető helyettes: Dr. Bögi Viktória

(06-22-460-004/103 mellék, dr.bogi.viktoria@martonvasar.hu)

Választási Információs Szolgálat (VISZ): Buda Gabriella

(06-22-460-233, titkarsag@martonvasar.hu)

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Molnár Lívia

(06-22-460-004/121 mellék molnar.livia@martonvasar.hu)

 

A Helyi Választási Bizottság (HVB) elérhetőségei:

Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13., tel.: 06 (22) 460-004,

fax: 06 (22) 460-229, e-mail: onkormanyzat@martonvasar.hu

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. augusztus 13-i ülésén 177/2019. (VIII.13.) határozatával megválasztotta a Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjait, póttagjait. A HVB ugyanaznap megtartotta alakuló ülését és megválasztotta tisztségviselőit. 
A HVB a jelölt, jelölő szervezet által delegált 1-1 fő megbízott taggal 2019.10.04-ig kiegészülhet.

 

A HVB tagjai (aktuális állapot szerint):

Dr. Kiss Attila Balázs - HVB elnök

Farkas Gyuláné - HVB elnökhelyettes

Orbánné Molnár Anikó – HVB tag

Kupiné Dr. Drócsa Izabella – HVB póttag

Benkő Sándor - HVB póttag

 

A HVB mellett működő jegyzőkönyvvezető: Virányiné Takács Réka

(06-22-460-233, takacs.reka@martonvasar.hu)

 

A Szavazatszámláló Bizottságok (SZSZB) tagjai, elérhetőségek:

Cím: megegyezik a szavazókör címével, de csak a szavazás napján működnek.

 

Az SZSZB-be 4 évre választott tagok és jegyzőkönyvvezetők:

 

001. SZAVAZÓKÖR: PÁPAY ÁGOSTON ÁLTALÁNOS ISKOLA -EBÉDLŐ
MARTONVÁSÁR, BAJCSY-ZSILINSZKY  út 32.
HUTVÁGNER KÁROLYNÉ JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ
1. LAPOSA ZOLTÁN ELNÖK
2. DR. HEGYI ZSUZSANNA ELNÖKHELYETTES
3. BORDÁS FERENC TAG
002. SZAVAZÓKÖR: BRUNSZVIK-BEETHOVEN KULT. KÖZP. –(KIÁLLÍTÓ TEREM)
MARTONVÁSÁR, EMLÉKEZÉS TERE 2.

FARKASNÉ VÉCSEI ERZSÉBET JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ
1. LIZÁK ISTVÁN TIBORNÉ ELNÖK
2. SZALAI GYÖRGY ELNÖKHELYETTES
3. GANDA VERONIKA TAG
003. SZAVAZÓKÖR: BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA - AULA
MARTONVÁSÁR, DEÁK FERENC U. 3/A.

SZÉLL ANETT JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ
1. DR.TUCHBAND TAMÁS ELNÖKHELYETTES
2. CSILLÁR ISTVÁNNÉ TAG
3. TÓTH ANDRÁSNÉ ELNÖK
004. SZAVAZÓKÖR: RÉGI ISKOLA – ÚJ KÖNYVTÁRÉPÜLET
MARTONVÁSÁR, SZENT LÁSZLÓ U. 2.

WINKLER RÓZSA JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ
1. BALIKÓ CSABA TAG
2. LIPOVICS JÓZSEF TAMÁS ELNÖKHELYTTES
3. KORMOS ERIKA ELNÖK
PÓTTAGOK

FEHÉRVÁRINÉ SZEIDL KATALIN, VARGA VIOLETTA, MAJER TIBORNÉ, SZABÓ LAJOSNÉ
DR. KIZMUS LAJOS, FOKI GÁBOR, SZOKOLINÉ BONDOR MÁRTA, KISS ELLA HEDVIG, HOVÁNSZKY KATALIN, TÓTH KRISZTINA

 

Az SZSZB a jelölt, jelölő szervezet által delegált 2-2 fő megbízott taggal 2019.10.04-ig kiegészülhet.

Választási határozatok, hirdetmények, tájékoztatók

 

Miklósné Pető Rita

HVI vezető

 

 

Dokumentumok

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu