POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI-ebösszeírás lakókocsik eltávolítása karantén támogatás

2020.10.05. 11:58

FELHÍVÁS

Martonvásár KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

 

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Martonvásár Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Martonvásár város területén


2020. október 15-től november 15-ig terjedő időszakban
Martonvásár város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában

EBÖSSZEÍRÁST VÉGEZ.


Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, és minden 4. hónapot betöltött ebre vonatkozóan kötelező!

Az ebtartóknak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni, az OLTÁSI KÖNYV MÁSOLATÁVAL együtt.

Az „Ebösszeíró adatlap” folyamatosan beszerezhető a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálatán (Martonvásár, Budai út 13.) vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról:

www.martonvasar.hu Közügyek és ügyintézés / Polgármesteri Hivatal / Nyomtatványok
vagy itt a cikkben:
EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP LETÖLTÉSE: ITT

Az Ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve, az OLTÁSI KÖNYV MÁSOLATÁVAL az alábbi módokon lehet benyújtani:

- postai úton (2462, Martonvásár, Budai út 13.)
- e-mailben, szkennelve (aláírva) az ugyfelszolgalat@martonvasar.hu címre továbbítva
- elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül beküldve
     - személyesen a Lakosságszolgálaton​​​​​​​

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi ebösszeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az Ebösszeíró adatlapok leadásának határideje:

 2020. november 15.

 

_______________________________

TÁJÉKOZTATÁS

a felelős ebtartás szabályaira vonatkozóan

 

Felhívom továbbá a tisztelt Ebtartók figyelmét a következő rendeletek betartására:

 • Az ebtartásra vonatkozó helyi rendeletek a Martonvásár közigazgatási területén tartott ebekre nézve kötelezőek (a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 9/2015. (IV.29.) és az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet, valamint a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályai)
 • A Martonvásáron tartott ebek esetén az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást (tulajdonszerzés, eladás, elhullás), illetőleg az ebszaporulatot 4 hónapos korától az ebtulajdonos 15 napon belül köteles bejelenteni az erre szolgáló bejelentő lapon a Martonvásári Polgármesteri Hivatal felé nyilvántartásba vétel céljából
 • 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel („chip”) megjelölve tartható
 • minden 3 hónaposnál idősebb ebet az ebtartó köteles veszettség ellen beoltatni (az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként)
 • Veszélyes eb esetén az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke ebenként 20.000,-Ft
 • Két eb tartása fölött az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke ebenként 6.000,-Ft

(Ez alól mentesülnek a törzskönyvezett magyar ebfajták egyedei, mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező, valamint a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott ebek. Kérjük minden esetben jelentsék be és igazolják a mentességet!)

 • Az ebszaporulat 1 éves korig mentesül az ebrendészeti díj megfizetése alól
 • Az állattartó köteles az állat jellegzetességeit figyelembe véve törekedni arra, hogy az állat életterét ingatlanán belül alakítsa ki, a szomszédos ingatlanok, és közterületek beszennyezése és indokolatlan zavarása nélkül.
 • Az állattartó csak annyi állatot tarthat, amennyit biztonsággal el is tud látni, a tartott állat szaporulatáról köteles gondoskodni.
 • Közterületen elhullott állat elföldeléséről az állattartó köteles gondoskodni.
 • Ebet közterületre csak pórázon, harapós vagy támadó természetű ebet szájkosárral szabad kivinni.
 • Az eb oltási könyvét közterületen az ebre felügyelő személy köteles magánál tartani.
 • Közterületen az ebet sétáltató köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze, illetve köteles gondoskodni a szennyeződés eltávolításáról. Ennek megszegése a Szabálysértési törvényben (196. § (1) b) pont) szabályozott köztisztasági szabálysértésnek minősül, mely 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntethető.
 • Kutyával való veszélyeztetés szabálysértési tényállást valósít meg az, aki a Szabálysértési törvény 193. §-ában foglaltakat megszegi és a felügyelete alatt álló kutyát
 • a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
 • természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
 • szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,
 • vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi,
 • ha veszélyes eb, nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát.
 • A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg és helyszíni bírsággal büntethető az aki, közforgalmú intézménybe vagy temetőbe kedvtelésből tartott állatot beenged vagy bevisz (ide nem értve, ha erre az intézményben szervezett ismeretterjesztő program, kulturális vagy más, közösségi, szabadidős célú rendezvény alkalmából kerül sor, továbbá ide nem értve a segítő kutyát, a közfeladatot ellátó őrző-védő kutyát, valamint a mentőkutyát,), továbbá aki állatot közterületen lévő közkifolyóban, vízmedencében, vízfolyásban, dísz-, köz-, illetve szökőkútban fürdet.
 • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló szabályokat mindenkinek be kell tartani!


2020.11.01. napjától KÖTELEZŐ

!! Új SZABÁLY !!

 „A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az aki, az általa tartott vagy felügyelete alatt lévő állat közterületen való sétáltatása közben az eb által okozott szennyeződés eltakarítására alkalmas eszközt nem tart magánál;”

A szabályozás betartását a közterület-felügyelő ellenőrizheti. A szabályok megsértése esetén a jogsértővel szemben 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

 

 

_______________________________

TÁJÉKOZTATÁS

lakókocsik, lakókonténerek eltávolításáról

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 22/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet 2019.01.18-tól módosította a helyi építési szabályzatot, melyhez kapcsolódóan a Képviselő-testület a HÉSZ-ben szabályozott azon rendelkezéseket, miszerint kertvárosias lakóterület (42. § (6) bekezdés), falusias lakóterület (43. § (8) bekezdés), településközpont terület (44. § (4) bekezdés) építési övezeteinek építési telkein, továbbá általános mezőgazdasági terület (59. § (3) bekezdés) és kertes mezőgazdasági terület (60. § (3) bekezdés) övezeteinek telkein „lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület nem helyezhető el”, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősítette, annak érdekében, hogy a város településképi megjelenését javítsa.

2021. január 1. napjától szabályozás betartását a hivatal munkatársa ellenőrizheti. A szabályok megsértése esetén a jogsértővel szemben, magánszemély esetén 200.000.-Ft-ig terjedő bírság kiszabásának van helye, mely ismételten kiszabható.

Mindezekre tekintettel kérjük együttműködésüket és az érintett lakókocsik eltávolítását, a lakókonténerek felszámolását a jogszabályban megjelölt határidőig.

A tudnivalókról részletesebb tájékoztatással a polgármesteri hivatal műszaki ügyintézője tud szolgálni.

 

_______________________________

TÁJÉKOZTATÁS

rendkívüli települési és karantén támogatásról

 

2020. tavaszán jelent meg a COVID-19 koronavírus Magyarországon, mely akkor rendkívüli intézkedéseket követelt, így veszélyhelyzet elrendelésére is sor került. A veszélyhelyzetben, annak idejére a Képviselő-testület is mindent megtett a járvány miatt hátrányos, kiszolgáltatott helyzetbe került martonvásáriak segítésére vonatkozóan, így többek között rendeletet alkotott a karanténba kerültek ellátásához kapcsolódóan, és szabályozta a nehezebb szociális körülmények között élők támogatását is ezen élethelyzethez kötődően.

Jelenleg a koronavírus járvány második hulláma zajlik Magyarországon.  A fertőzések gyors ütemű terjedése és az aktív fertőzöttek számának emelkedése nem hagyható figyelmen kívül. Bár most nem került sor veszélyhelyzet kihirdetésére, de városunkban is fel kell készülni a betegség megjelenésére, az esetlegesen elrendelt karantén, járványügyi vizsgálat és megfigyelés miatt nehéz helyzetbe kerülő személyek és családok támogatására.

Ennek okán, a járványügyi készültségre tekintettel a testület módosította és kiegészítette a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet, így rendkívüli települési és karantén támogatást tud nyújtani az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok számára, ahol a háztartásban a járványhelyzettel kapcsolatban elrendelt hatósági döntéssel (pl. karantén, igazolt fertőzés, egyéb hatósági döntés) összefüggésben felmerülő élethelyzet olyan jelentős változást hozott, mely a napi létfenntartást veszélyezteti

Kérjük, hogy ezen kérelmükkel keressék bizalommal a Szent László Völgye Segítő Szolgálat munkatársait vagy a polgármesteri hivatal szociális ügyintézőjét.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika

Martonvásár jegyzője

 

 

 

 

Dokumentumok

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu