Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az ügy leírása

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az augusztus, illetve november hónapban folyósított természetbeni támogatásának, a külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek (tankönyvtámogatás, kollégiumi díjkedvezmény, stb.) az igénybevételére.

A kedvezményre való jogosultság a kiskorú gyermek esetében megállapítható, amennyiben az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

1. a gondozó család jövedelme nem haladja meg a Gyvt.19.§ (2) bekezdésében meghatározott jövedelmi értékhatárt,

2. a gondozó család tagjainak vagyona nem haladja meg a Gyvt.19. § (7) bekezdésében meghatározott összeghatárt.

Amennyiben a kérelmet a nagykorúvá vált gyermek saját jogán nyújtja be - a jövedelmi és vagyoni feltételek mellett - további feltétel, hogy a nagykorú jogosult a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válásának napját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult és ha a 23. életévét még nem töltötte be, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy ha a 25. életévét még nem töltötte be, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.

A feltételek fennállása esetén a kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásának napjától kezdődően egy év időtartamra, de legfeljebb a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek 23. életévének, illetve a felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló gyermek 25. életévének betöltéséig kell megállapítani.

A kedvezmény megállapítása esetén a jogosult részére tárgyév augusztus és november hónapjában természetbeni támogatás kerül biztosításra, Erzsébet- utalvány formájában.


Az eljárás jogi alapja

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és ellátásáról szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet


Eljáró szervezeti egység

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály


Ügyintéző: Széll Anett, igazgatási ügyintéző

Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-17.00, péntek 08.00-12.00

Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13., 2. iroda,

Tel.: 06-22-460-004, e-mail: szell.anett@martonvasar.hu


Illetékességi terület

Martonvásár Város közigazgatási területén lakó-, hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők kérhetik.


A kérelem kötelező tartalma

Kérelem nyomtatványon feltüntetettek.


Csatolandó mellékletek / Nyomtatványok

Kötelezően töltendő KÉRELEM NYOMTATVÁNY családtagok jövedelmének igazolása, tanulói/hallgatói jogviszony igazolása, amennyiben a gyermek valamelyik szülőnél vagy harmadik személynél került elhelyezésre, arról szóló bírósági döntés, gyámkirendelés esetén gyámhivatali döntés


Hivatalból beszerzendő mellékletek

-


Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség

Illetékmentes.


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja

Az eljárás kérelemre indul. Ismételt kérelem esetén felhívjuk figyelmét, hogy az ellátás a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg, így folyamatos ellátás érdekében kérjük, időben nyújtsa be kérelmét. A nyomtatványt és szükség szerinti mellékleteit személyesen, vagy postai úton kell benyújtani. A benyújtási idő folyamatos.


Az irat benyújtására nyitva álló határidő

-


Ügyintézési határidő

21 nap


I. fokon döntést hozó szerv

Martonvásár Város jegyzője


II. fokon döntést hozó szerv

Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

2020. január 20.
Fábián, Sebestyén
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu