Részletfizetés, fizetési halasztás

Az ügy leírása

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá

b) átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

A határozat rendelkező részében fel kell hívni az adózó figyelmét arra, hogy ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

Az eljárás magánszemélyek esetében illetékmentes.

Gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetéke 10.000 Ft.

Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.

Illeték beszedési számla: FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-03470000 (OTP bank


Az eljárás jogi alapja

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Eljáró szervezeti egység
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

 
Ügyintézők:

Németh Istvánné 06-22-569-223, nemeth.istvanne@martonvasar.hu
Juhász Enikő 06-22-569-226, juhasz.eniko@martonvasar.hu
Farkasné Vécsei Erzsébet 06-22-569-224, vecsei.erzsebet@martonvasar.hu
Fügedi Krisztina 06-22-569-206, fugedi.krisztina@martonvasar.hu

Jogorvoslat
A határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalnál előterjesztendő illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 15.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft.

 

Ki köteles Martonvásár településen kommunális adó fizetni

-          Az a személy, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosaként van bejegyezve. Több tulajdonos esetén a tulajdoni hányad arányában oszlik meg a fizetési kötelezettség. Amennyiben társasház esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös helyiségek után az adót a közösségnek kell megfizetni.

-          Az a személy, aki az év első napján az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok alapján tulajdonosa az érintett teleknek. Több tulajdonos esetén a kötelezettség a tulajdoni hányad arányában oszlik meg.

-          Az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (több bérlő esetén megállapodás szerint vagy annak hiányában egyenlő arányban oszlik meg)

 

Mentesülnek a kommunális adó megfizetése alól

-          a Helyi Építési Szabályzatban kertes mezőgazdasági területként megjelölt területen elhelyezkedő szőlőültetvény,

-          valamint nem kell kommunális adót fizetni azon építményrészek után, melyekre építményadót illetve azon telkek után, melyekre telekadót fizetnek.

 

 kommunális adó számításának alapja és mértéke

-          Martonvásár településen az kommunális adó mértéke 2017. évben 28500 Ft/év adótárgyanként (adótárgy az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,illetve telek)

 

 kommunális adó bevallása, az adatváltozás bejelentése

Az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell az építményadót bevallani a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál.

Az építményadóval kapcsolatos adatváltozásokat a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál kell bejelenteni.

 

A kommunális adó megfizetése

A kommunális adót két részletben, az adóév március 15., valamint szeptember 15. napjáig kell megfizetni.

Kommunális adó beszedési számla:  FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-02820000 (OTP bank)

 

Az eljárás jogi alapja

-          Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

-          A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

-          A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

-          Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

-          A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

-          A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről és a videkfejlesztési miniszter133/2013. (XII. 29.) VM rendelete

-          Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő Testületének a helyi adókról szóló 26/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete

 

Az ügyintézés határideje

A 2003. évi XCII. törvény 5/A. § alapján 30 nap, mely további 30 nappal meghosszabbítható.

 

Jogorvoslat lehetősége

A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft.

 

Ügyintéző:

Farkasné Vécsei Erzsébet 06-22-569-224, vecsei.erzsebet@martonvasar.hu

Arany Ildikó  06-22-569-206, arany.ildiko@martonvasar.hu

 

A Részletfizetéshez és fizetési halasztáshoz kapcsolódó nyomtatványokat ITT találja.

2018. szeptember 22.
Móric
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu