arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Jogkövetkezmények

Az ügy leírása:
Késedelmi pótlék: A befizetésre előírt határidő elmulasztása esetén késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki  alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Egyéni- és társas vállalkozások kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati portál vagy E-papír szolgáltatás használatával adhatják be adatbejelentéseiket és egyéb beadványaikat. (Az önkormányzati portál használati útmutatója ITT található)

Mulasztási bírság:
Az adóhatóság a bejelentkezési kötelezettség, a foglalkoztatotti bejelentés, a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzésével kapcsolatos bejelentési, valamint az EKAER bejelentési kötelezettség kivételével

- a bevallási, adatbejelentési, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségének, regisztrációs kötelezettségének nem teljesítése,

- a bevallási, adatbejelentési, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési, (változás)bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének hiányos, a bevallási hiba kivételével hibás teljesítése,

- a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan adattartalommal történő teljesítése

- esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség határidőben történő teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság mérsékelhető vagy elengedhető.

A határidő eredménytelen elteltét követően az adóhatóság a természetes személy adózót kettőszázezer forint, a nem természetes személy adózót ötszázezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére. A kötelezettség teljesítése esetén a kiszabott bírság nem mérsékelhető. Az adóhatóság mellőzi a felhívást és a mulasztási bírság kiszabását, ha az adózó felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll és a felhíváskor már nincsen lehetősége a teljesítésre.

Hátralék esetén hatóságunk végrehajtási cselekményt foganatosít (pl.: inkasszó, munkabér letiltás, gépjármű lefoglalása) a végrehajtási cselekménnyel összefüggően végrehajtási költségátalányt szedünk be, melynek összege cselekményenként legalább 5000 forint, ennek megfizetésére a végrehajtás alá vont személy kötelezett.

Adóbírság beszedési számla: FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-03610000 (OTP bank)
Késedelmi pótlék beszedési számla: FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-03780000 (OTP bank)

Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény

Az esedékességig meg nem fizetett adóhátralék végrehajtására az azt megállapító okirat jogerőre emelkedését követő 4 éven belül van lehetőség.

Az önként meg nem fizetett, lejárt esedékességű adóhátralékot bármely végrehajtási eszköz segítségével be lehet hajtani (pl. bankszámlára elhelyezett inkasszó, letiltás, gépjármű foglalása, ingóság vagy ingatlan lefoglalása).

Jogorvoslat lehetősége:
A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a következő számlaszámra: 11736082-15727433-03470000.