arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Köztemetés

Az ügy leírása

A szociális törvény értelmében a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

 

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

1. aki a temetést szerződésben vállalta,

2. aki arra az elhunyt végrendelete kötelez,

3. végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa,

4. az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 689. § b). pontja] a törvényes öröklés rendje szerint.

A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél (150.000.-Ft) magasabb összegben megállapítani.

A köztemetés helye a martonvásári köztemető.

Nem rendelhető el köztemetés, ha tartási, életjáradéki szerződés alapján mások eltartásában lévő személy eltemettetéséről az eltartást vállaló személy köteles gondoskodni.

 

Az eltemettetésre köteles személy a köztemetési költség megtérítésére köteles, kérelmére a polgármester e kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.


Az eljárás jogi alapja

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete.


Eljáró szervezeti egység

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály

 

Ügyintéző: Széll Anett

Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-17.00, péntek 08.00-12.00

Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13., 2. iroda,

Tel.: 06-22-460-004, e-mail: szell.anett@martonvasar.hu


Illetékességi terület

Martonvásár Város közigazgatási területe


A kérelem kötelező tartalma

Kérelem nyomtatványon feltüntetettek szerint.


Csatolandó mellékletek / Nyomtatványok

KÉRELEM NYOMTATVÁNY

Halottvizsgálati bizonyítvány.

Az elhunyt személlyel érvényben lévő tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés (másolat).

Az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása (jövedelemigazolásra csak abban az esetben van szükség, ha a köztemetést a tartásra /temettetésre/ köteles hozzátartozó kéri!) A havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

Amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, csatolni kell, azon személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a Munkaügyi Központtal együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani.


Hivatalból beszerzendő mellékletek

Amennyiben nem csatolták: halotti anyakönyvi kivonat.


Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség

Illetékmentes.


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja

A köztemetést kezdeményezni kell, az eljárás kérelemre indul. A kérelem benyújtásához nyomtatványt készítettünk. A kitöltött nyomtatványt és szükség szerinti mellékleteit személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani.


Az irat benyújtására nyitva álló határidő

-


Ügyintézési határidő

21 nap


I. fokon döntést hozó szerv

Martonvásár Város polgármestere

(A polgármester nevében és megbízásából Martonvásár Város alpolgármestere jár el.)


II. fokon döntést hozó szerv

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

(A fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzetten, de a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél kell benyújtani.)