arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Településképi ügyek

A Településkép védelméről szóló 5/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével az építési tevékenységek megkezdése előtt településképi eljárás lefolytatására lehet szükség, az alábbiak szerint:

 

A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

Martonvásár Város Önkormányzata kérelemre - a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül - a településképi követelményekről szakmai konzultációt és tájékoztatást biztosít, amelynek keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára.

Szakmai konzultáció bármikor kérhető, azonban az építtető, vagy megbízottja köteles szakmai konzultációt kérni a tervezett építési tevékenységet megelőzően, amennyiben az:
- Városközpont MT-n történik
(a Településképi rendelet 1. mellékletében lehatárolt településrész).
- a lakóépület egyszerű bejelentésének hatálya alá tartozik, beleértve az építés során a kivitelezési dokumentáció településképet érintő módosítását is,
- helyi védett értéket érint
(a Településképi rendelet 2. mellékletében felsorolt ingatlanok).

A szakmai konzultáció folyamata az önkormányzat felé elektronikus úton vagy papír alapon benyújtott írásos kérelemre indul. A kérelemhez nem tartozik kötelezően kitöltendő formanyomtatvány, azonban tartalmaznia kell legalább:
- a kérelmező nevét és elérhetőségét,
- az érintett ingatlan pontos beazonosításához szükséges adatokat és
- a tervezett településképet érintő tevékenység ismertetését, a konzultáció célját.

A szakmai konzultációra megküldött terveken fel kell tüntetni a tervezett épület anyag- és színhasználatát.

A konzultáció szóban történik az önkormányzat hivatalos helyiségében, illetve kérésre a konzultáció felelősének döntése alapján a helyszínen is lefolytatható. A konzultációról emlékeztető készül, amelyben rögzítésre kerülnek a felvetett javaslatok, valamint az Önkormányzat részéről érkező lényeges nyilatkozatok.

Településképi konzultáció iránti kérelem
- elektronikus úton a
krain.bondor.adrienn@martonvasar.hu e-mail címre,
- papír alapon a 2462 Martonvásár, Budai út 13. postacímre
nyújtható be.

 

 

A településképi véleményezési eljárás

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden esetben
a) építmény építésére,
b) oldalkert irányába vagy ráépítéssel történő, illetve közterületről látható bővítésére, és
c) településképet érintő átalakítására

irányuló építési, fennmaradási és összevont engedélyezési eljárást megelőzően, amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.

A településképi véleményezési eljárás a Településképi rendelet 3. melléklete szerinti kérelem Polgármesternek történő benyújtásával indul. A kérelmező a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR) feltölti, melyhez a Polgármesternek hozzáférést biztosít.

A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát.

Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:
a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet,
- ha tervezett, a reklámhordozók ábrázolását,
- a rendeltetés meghatározását, valamint
-  a településképi követelményeknek való megfelelésről szóló rövid műszaki leírást.

A településképi vélemény kérelmezésekor az alábbiakra legyenek figyelemmel:
- Amennyiben az építészeti-műszaki tervdokumentációval kapcsolatban szakmai konzultáció történt, és a konzultáción javasoltaktól eltérő megoldást tartalmaz, azt a településképi követelményeknek való megfelelésről szóló műszaki leírásban indokolni kell.
- A polgármester csak hiánytalanul összeállított építészeti-műszaki tervdokumentációt véleményez.  Kérelmezőnek egy alkalommal hiánypótlásra van lehetősége a hiánypótlási felszólítástól számított 15 napon belül.
- A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

A polgármester a kérelem, vagy a hiánypótlás beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

A Polgármester véleményében
- engedélyezésre (feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül) javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy
- engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha a kérelem vagy melléklete nem felel meg a Településképi Rendeletben meghatározottaknak, vagy a tervezett építési tevékenység nem felel meg a Településképi Rendeletben foglalt településképi követelményeknek.

Ha a Polgármester határidőn belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

A településképi véleményezésre irányuló kérelmet papír alapon Martonvásár Város Polgármestere részére a 2462 Martonvásár, Budai út 13. alatt nyújthatják be postai úton vagy személyesen.

 

 

A településképi bejelentési eljárás

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni minden Városközpont MT területén található és Városközpont MT-t határoló közterületről, közforgalom által használt területről vagy közforgalom céljára átadott magánterületről látható, valamint a kiemelt közterületek mentén történő építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység megkezdése előtt, - amennyiben az építtető nem a helyi Önkormányzat - az alábbi esetekben:
a) Építési engedéllyel építhető építmény homlokzatának megváltoztatása esetében, ha az építési tevékenység az építmény tartószerkezeti rendszerét, alapozását nem érinti;
b) Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró áthidalóját nem érintő, de méretét tekintve a meglévőtől eltérő cseréje esetén, a homlokzatfelület színezése esetén;
c) Új, önálló, homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló égéstermék-elvezető kémény építése esetén, melynek magassága nagyobb, mint 4,0 m, de 6,0 m-t nem haladja meg;
d) Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
e) Nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén;
f) Nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, de legalább 20 m2 alapterületet, vagy 3,0 m épületmagasságot elérő, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása esetén;
g) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t;
h) Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése esetén;
i) Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény építése esetén;
j) Meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén;
k) Közterülettel határos kerítés, azzal egybeépített építmények építése, átépítése esetén;
l) Cégtábla és egyéb grafikai elemek elhelyezése esetén.

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén.

(3) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a település területén önálló reklámtartó építmény építése, reklám-elhelyezés esetén.

 

A településképi bejelentési eljárás a Településképi Rendelet 4. melléklete szerinti kérelem polgármesternek történő benyújtásával indul.

 

A bejelentés tartalmazza:
a bejelentő nevét,
a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,
-  a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,
az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni.

A bejelentést papír alapon kell benyújtani. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. A digitális adathordozón benyújtott dokumentáció pdf vagy jpg file formátumú lehet. A polgármester csak hiánytalanul összeállított építészeti-műszaki tervdokumentációt véleményez. Egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, melynek kérelmező 15 napon belül eleget tesz.

A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást (feltétel meghatározásával vagy anélkül) tudomásul veszi, vagy megtiltja (a megtiltás indokainak ismertetése mellett). A polgármester önkormányzati hatósági döntésével szemben a települési önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni.

A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján,
- a tudomásul vételt igazoló hatósági határozat birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével, vagy
- hatósági határozat hiányában a bejelentéstől számított 16. napon
megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

 

A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,
- településképi kötelezést adhat ki, vagy
reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

A településképi bejelentést papír alapon Martonvásár Város Polgármestere részére a 2462 Martonvásár, Budai út 13. alatt nyújthatják be postai úton vagy személyesen.

 

Martonvásár Város településképi dokumentumai:

 

A településkép-érvényesítési eszközök típusait, az eljárások részletszabályait a következő jogszabályok határozzák meg:

  1. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

 

  1. 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről és 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról

 

  1. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 

  1. 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

  1. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (ÁKR)