arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Rend rendelet - A közös együttélés alapvető szabályai Martonvásáron

A "Rend rendelet", azaz a közösségi együttélés legfontosabb helyi szabályai Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének​​​​ 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete alapján. A jelenleg is hatályos teljes rendelet ITT olvasható.

Hatósági intézkedés igénylése, martonvásári közterület-felügyelet elérhetőségei:
Email: toth.tibor@martonvasar.hu   Tel.: 06-20-230-2718

 

Panaszbejelentés a jegyző részére:
Email:
 jegyzo@martonvasar.hu

19. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg

a) a városközponti területeket kivéve, az az ingatlantulajdonos vagy -használó, aki nem gondoskodik az általa használt

aa) ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, akkor az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről,

ab) ingatlanról a járda vagy az úttest fölé nyúló, a közlekedést zavaró vagy akadályozó ágak megfelelő nyeséséről,

ac) ingatlan előtt a hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakasz környezetet nem veszélyeztető síkosság-mentesítéséről,,

b) az az ingatlantulajdonos vagy –használó, aki nem gondoskodik tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról, a téli időszakban a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről,

d) az a kereskedelmi tevékenységet végző tulajdonos vagy használó, aki nem gondoskodik az üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek előtti járdaszakasz, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területnek a nyitva tartás ideje alatt a tisztán tartásról, a keletkező hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról,

e) aki e rendelet 11/A. §-ában foglaltakat megsérti,

f) aki a temetőben keletkezett hulladékot nem a kijelölt helyen helyezi el, aki a nem a temetőben keletkezett hulladékot a temetőben helyezi el, illetve aki a magánterületen keletkezett hulladékot a közterületen helyezi el, kivéve a szelektíven gyűjtött hulladékot, ha azt a megfelelő, arra kijelölt gyűjtőedényben helyezi el,

g) aki belterületen, a kizárólagos tulajdonában álló ingatlanán kívül, az ingatlannal rendelkezésre jogosult hozzájárulása nélkül halotti hamvakat szétszór,

h) közforgalmú intézménybe vagy temetőbe kedvtelésből tartott állatot beenged vagy bevisz, ide nem értve, ha erre az intézményben szervezett ismeretterjesztő program, kulturális vagy más, közösségi, szabadidős célú rendezvény alkalmából kerül sor, továbbá ide nem értve a segítő kutyát, a közfeladatot ellátó őrző-védő kutyát, valamint a mentőkutyát,

i) állatot közterületen lévő közkifolyóban, vízmedencében, vízfolyásban, dísz-, köz-, illetve szökőkútban fürdet,

j) az, aki háztartási igényeit kielégítő, zajt keltő tevékenységet

ja) a május 1. és szeptember 30. közötti nyári időszakban hétköznap reggel 6 óra és este 21 óra, szombaton reggel 8 óra és este 21 óra, vasárnap reggel 9 óra és 12 óra közötti időtartamon kívül végez,

jb) az október 1. és április 30. közötti téli időszakban hétköznap reggel 7 óra és este 18 óra, szombaton reggel 9 óra és este 18 óra, vasárnap reggel 9 óra és 12 óra közötti időtartamon kívül végez;

k) zöldterületre, különösen gyepfelületre, parkosított területre járművel behajt, arra beáll,

l) aki közterületeken lévő közkifolyót, vízmedencét, vízfolyást, dísz-, köz-, illetve szökőkutat a rendeltetésétől eltérően használ, vagy azt bármely módon beszennyezi,

m) aki közterületről látható módon magánterületeken hulladékot halmoz fel, valamint a növényzetet gondozatlanul tartja,

n) aki Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének útrendeletében foglaltakat megsérti,

o) aki megsérti e rendelet V. és VI. fejezetében foglalt szabályokat,

q) az, aki a város parkjainak, tematikus parkjainak, játszótereinek használata, ott tartózkodása során a jegyző által ezen közösségi területek használatára vonatkozó, elfogadott házirendben megállapított szabályokkal ellentétes cselekményt valósít meg.

20. § Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósítása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával bűncselekmény vagy szabálysértés valósul meg, vagy a tevékenység, a mulasztás vagy a jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály egyéb jogkövetkezmény alkalmazását írja elő.

21. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot megszűnésétől számított hat hónapon belül indítható meg.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a cselekmény elkövetésétől, a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, valamint a jogellenes állapot megszűnésétől számított egy év elteltével felelősségre vonásnak helye nincs.

(3) Az eljárás lefolytatására az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

22. § (1) E fejezetben foglaltak megsértése esetén a jogsértővel szemben 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személlyel szemben 200 000 forintig jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A bírság ismételten kiszabható, ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a bírságot kiszabó döntésben megállapított végrehajtási határidő alatt nem teljesítette, továbbá ha a meghatározott magatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi.

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört:

a) helyszíni bírság esetén a közterület-felügyelő;

b) közigazgatási bírság esetén a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző gyakorolja. A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás során a Ksztv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírság törvényes képviselő jelenléte nélkül nem szabható ki. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.

(4) A közigazgatási bírságot az azt megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni.

 

A jelenleg is hatályos teljes rendelet ITT olvasható