bevezetésre kerül az új, két edényes hulladékgyűjtési rendszer

2020.10.04. 23:53

TÁJÉKOZTATÓ

az elkülönített hulladékgyűjtésről

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot elkülönítetten, szelektíven gyűjteni, melyhez kapcsolódóan hamarosan, az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül az új, két edényes hulladékgyűjtési rendszer.Az alábbiakban ehhez kívánunk tájékoztatást nyújtani.

Mi a teendője?
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, melynek Martonvásár Város Önkormányzata is tagja, a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít megkötött szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.
Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint  az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja!

Az új gyűjtőedény átvételi helyét és idejét

a közszolgáltató VHG Kft. által jelzett szállítási időpont figyelembe vételével

az önkormányzat határozza meg, melyről minden érintett ingatlanba szórólapot juttatunk el.

Egy alkalommal valamennyi ingatlanba megkíséreljük kiszállítani a szórólapon jelzett napon

szelektív hulladékgyűjtő edényét.

 

Amennyiben Ön nem tartózkodik ingatlanában a jelzett napon, mikor munkatársaink felkeresik, lehetősége van meghatalmazást adnia más átvevőnek is.
Az Ön ingatlanára meghatározott kiszállítási időpontot követően szelektív hulladékgyűjtő edényét 2020.11.30-ig a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálatán (Martonvásár, Budai út 13.) veheti át hivatali munkaidőben Ön vagy meghatalmazottja. Ezt követően a megmaradt edényeket a közszolgáltató elszállítja.

Kérjük, hogy átvételkor a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát mutassa be, kollégánknál az átvételi elismervényt írja alá!
Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos meghatalmazást az átvétellel megbízott személy számára. A meghatalmazáshoz előzetesen mintát talál a www.martonvasar.hu, a www.kdv.hu oldalon, valamint a polgármesteri hivatalban is.

MEGHATALMAZÁS LETÖLTÉSE: ITT


Amennyiben
Ön nem szerepel a szelektív hulladékgyűjtő edény átvételére jogosultak listáján, vagy bármely adata eltér a listában szereplőtől, kérjük adategyeztetés céljából forduljon a szolgáltató ügyfélszolgálatához, a járványügyi helyzet miatt elsősorban telefonon (tel.: (22) 579-185) vagy írásban: e-mail: info@vhg.hu, online ügyfélszolgálat: www.vhg.hu, levélcím: 2484 Agárd, Mester u. 2., személyesen Ügyfélszolgálatunkon: 2484 Agárd, Mester u. 2. (Nyitva tartás: Hétfő: 08.00-12.00, Kedd: ZÁRVA, Szerda: 7.00-19.00, Csütörtök: ZÁRVA, Péntek: 08.00-12.00)
Az adatmódosítást követően az edény átvételének lehetőségéről az Ön által megadott elérhetőségen a szolgáltató értesíti, melyre az önkormányzat által lebonyolított edényosztást követően kerül sor.

Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra. Ön az átvételt követően már használhatja az új gyűjtőedényt.

A szelektív hulladékgyűjtő edényben a következő, elkülönítetten gyűjtendő hulladékok gyűjthetők, melyben az edényzet átvételekor mellékelt szórólap és az edény oldalára ragasztott tájékoztató is segít eligazodni:

A két edényes hulladékgyűjtési rendszer bevezetése után közszolgáltatója a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök településén:

Műanyag- és fém- és papír hulladék gyűjtése:

Az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

 • műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
 • műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
 • többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
 • fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok, alufólia, fémtálcák, fém zárókupakok
 • nem kötegelhető papír hulladék,

Papírhulladék gyűjtése kötegelve:

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, ugyanazon szállítási napon az edény mellé helyezze el, olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja és szét ne szóródhasson:

 • újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

A műanyag- fém- és a papírhulladék gyűjtése egyidőben történik!

            Üveghulladék gyűjtése házhoz menő rendszerben:

A hulladéknaptárban külön megjelölt napokon áttetsző zsákban kihelyezheti az alábbi, üres állapotú csomagolási üveghulladékot, kupak és fedél nélkül:

 • italos üvegpalack, befőttes üveg,

Nem kihelyezhető: ablaküveg, tükör, jármű szélvédő, fénycső, kerámia.

 

Ingatlanhasználó az edényzetet köteles a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni.
Ingatlanhasználónak kell gondoskodni a meghatározott szállítási napon 6 óráig az edényzet kihelyezéséről, ürítést követően beszedéséről.
Ingatlanhasználó az edényzetbe csak a tájékoztatóban felsorolt, hasznosítható hulladékokat helyezheti el.
Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén a szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.
A gyűjtőedény Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonát és a Depónia Nonprofit Kft, mint Közszolgáltató bérleményét képezi.

Az edény átvételéig a szelektív hulladékgyűjtés zsákos kihelyezéssel természetesen továbbra is igénybe vehető!

A vegyes települési hulladékot továbbra is az eddig használt, meglévő edényzetében gyűjtse. Ennek elszállítása a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik. Amennyiben a szállítási időpontok esetlegesen módosulnak, arról közszolgáltatója idejében tájékoztatni fogja.

Bővebb információt találhat a hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján: www.vhg.hu

 

Köszönjük együttműködését!

 

Martonvásár Város Önkormányzata,

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a személyes adatkezeléssel érintettek részére

hulladékgyűjtő edényzet kiosztása során

 

Martonvásáron a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által elnyert KEHOP 3.2.1.-15-2016-0002 azonosító számú „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” megnevezésű projekt keretében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti ingatlanhasználók részére elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő edényzet kiosztása történik, melyben az önkormányzat vállalta a kiosztás feladatát. Ehhez, valamint az átvétel elismertetésének biztosítása érdekében a területileg illetékes hulladékgazdálkodási közszolgáltató (mint adatkezelő) személyes adatokat biztosít az Önkormányzat (mint adatfeldolgozó) számára.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 14. cikke alapján a következőkről tájékoztatjuk az érintetteket:

Adatkezelő megnevezése:         Depónia Nonprofit Kft.

                                           székhelye:              8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

                                           e.mail:                    titkarsag@deponia.hu

                                           képviseli:               Steigerwald Tibor ügyvezető

Adatfeldolgozó megnevezése:              Martonvásár Város Önkormányzata

                                           székhelye:              2462 Martonvásár, Budai út 13.

                                           elérhetősége:                      tel: 06-22/460-004, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu

                                           képviseli:               Dr. Szabó Tibor, polgármester

                                           adatvédelmi tisztviselő:                 Dr. Bögi Viktória

                                           elérhetősége:                      06-22/460-004, dr.bogi.viktoria@martonvasar.hu

 

Az adatkezelés

 1. célja: a kiosztandó edényzet átadása a jogosultak részére
 2. jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése e) pont szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 3. érintett személyes adatok köre: ingatlanhasználó megnevezése, címe és aláírása.
 4. fenti adatokat az adatfeldolgozó azon munkatársai ismerik meg, akik az edényzet kiosztásában részt vesznek.
 5. adatok megőrzési ideje: az adatfeldolgozó csak és kizárólag az edényzet kiosztásának idejére kezeli fenti adatokat, maximum 2 hónapig, majd azokat visszaszolgáltatja az azt átadó adatkezelő részére.

Adatbiztonsági intézkedések adatfeldolgozó részéről:

 • az adatfeldolgozó a személyes adatokat kinyomtatva papíralapon kapja meg adatkezelőtől, azokat nem másolja le, nem digitalizálja és nem sokszorosítja semmilyen formában.
 • az egyetlen átadott papíralapú példányon rögzítik az edényzet átvételének aláírással történő elismerését.
 • az adatfeldolgozó kezeskedik munkatársainak titoktartásáért.
 • munkaidőn kívül az átvételi listákat az adatfeldolgozó megfelelően elzárva tartja.
 • sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó nem továbbítja a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet felé.
 • sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó nem alkalmaz a jelen Tájékoztató szerinti személyes adatok tekintetében automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Az érintettek jogai:

 • Az Érintettek hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől és adatfeldolgozótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
 5. az Érintett joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;
 8. az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá az az információ, hogy az adatkezelés az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok másolatait, kérelemre, az érintett rendelkezésére bocsátja.

·Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

·Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre, azok megőrzési idején belül.

Egyéb esetekben a törléshez való jog az általános adatvédelmi rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

·Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok gyakorlása:

Az érintett az előzőekben bemutatott jogait írásbeli kérelem alapján gyakorolhatja. Személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás szóban nem adható.

Amennyiben az érintett személyesen kívánja benyújtani erre vonatkozó kérelmét, azt az adatfeldolgozó elérhetőségein teheti meg.

Az adatfeldolgozó elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását, az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha az érintettet nem lehet azonosítani.

Az adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az érintettet. 

Jogorvoslat:

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az adatfeldolgozó vezetőin kívül az adatfeldolgozó Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulhat.​​​​​​​
Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon. ​​​​​​​
További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani az alábbi elérhetőségek egyikén:
Elnök: dr. Péterfalvi Attila, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elérhetőségek: telefon  06-1/3911400, www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Dokumentumok

Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu