arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Beszámoló képviselő-testületünk 2022. 06. 28-i soros üléséről

Beszámoló képviselő-testületünk június 28-i soros üléséről

Képviselő-testületünk június 28-án tartotta soron következő ülését a Városháza Geróts-termében. Testületünk az alábbi napirendi pontokat tárgyalta.

1. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására

Képviselő-testületünk első napirendi pontja rendeltmódosítási javaslat volt a 2022. évi költségvetésre vonatkozóan, amely szerint 987.879 E Ft összegben volt szükség változtatásokra. Ezt két dolog indokolta. Egyrészt, szükség volt a rendkívüli támogatások bevételei és kiadásai előirányzatának módosítására az intézményi, a saját hatáskörbeli és Polgármesteri Hivatal kiadásai mellett. Másrészt indokolta a módosítást az önkormányzati fejlesztési előirányzatok változásainak megjelenítése, amely lényegében a 2021. évi költségvetési maradvány felosztását és az önkormányzati tartalék változásait jelenti. A bevételek és kiadások előirányzat változásainak összevont egyenlegéből állt elő a 987.879 E Ft-os összeg. Ezen kívül fontos azt is megjegyezni, hogy a javaslat tartalmazott szükségszerű átcsoportosításokat az eredeti bevételi és kiadási előirányzatok között, de a javaslat figyelembe vette testületünk és Polgármester Úr hatásköréből fakadó döntéseket is. Képviselő-testületünk a javaslatot elfogadta és így 987.879 E Ft összeggel, 2.426.356 E Ft főösszeggel növelte a 2022. évi költségvetés bevételeit és kiadásait.

2. Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítására

2022 februárjában hagyta jóvá képviselő-testületünk a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét. Viszont szükség volt a februárban elfogadott üzleti terv módosítására, amit az időközben felmerülő szükséges kiadások és lehetséges bevételek indokoltak. A javaslat szerint a célkitűzések változatlanok, viszont elengedhetetlenné tette a módosítást az önkormányzati támogatási igényben felmerülő 2,3 millió forint értékű csökkenés. Ezt összeget így önkormányzatunk meg tudta takarítani. Testületünk a javasaltot elfogadta azzal, hogy július 1-től biztosítja a Kft. részére átadott pénzeszközöket.

3. Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2022. évi rendezvénytervének módosítására, illetve kulturális projektek finanszírozására

Képviselő-testületünk tavaly november 30-i ülésén elfogadta az MVK NKft. MartonKult irodája keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Házra, a Martonvásári Városi Könyvtárra és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjteményre vonatkozó 2022. évi rendezvénytervét, ideértve önkormányzatunk jövő évi hivatalos ünnepségeiről szóló tervét is. Annak ellenére, hogy a tervezetet testületünk korábban elfogadta szükségessé vált annak módosítása. A módosítást a novemberi testületi ülés óta konkretizálódó információk indokolták. A módosítás immár a ténylegesen lebonyolítandó rendezvényeket foglalja magában. A módosított rendezvényterv az előzőhöz hasonlóan negyedéves bontásban készült el, hiszen így képes illeszkedni az önkormányzati finanszírozás üteméhez, de azt is fontos hangsúlyozni, hogy az összegeket illetően nem változik a rendezvényterv, hiszen csak időbeli áttervezésről van szó. Képviselő-testületünk megismerve a fenti információkat elfogadta a rendezvényterv módosítását. A módosított rendezvényterv a ráfordított összegekkel az alábbi táblázatban látható:

 

Projekt elnevezése

2022. évi költségvetésben biztosítandó összeg

Bencsik Nap

1 000 000 Ft

Giro d'Italia

500 000 Ft

Gyereknap

2 000 000 Ft

Múzeumok Éjszakája

1 000 000 Ft

TökJóHét (Verkli fesztivál)

3 500 000 Ft

Piac+Program

4 000 000 Ft

Fülesbagoly Fesztivál

1 000 000 Ft

Marketingeszközök

1 000 000 Ft

Trilla Fesztivál

8 000 000 Ft

Összesen:

22 000 000 Ft  

 

4. Javaslat támogatásról való lemondásra és záró elszámolásra a családi bölcsőde hálózat bővítéséhez kapcsolódó projektben

Önkormányzatunk pályázott a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00024 asz.-ú pályázati projektre, amelyet megnyert. A nyertes projekt keretében önkormányzatunk szerette volna bővíteni a Kossuth téri 606/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő társulási fenntartású családi bölcsődei hálózatot. A bővítés egy új bölcsődei épület megépítését jelentette, amely befogadta volna a már meglévő 3x7 fős 3 családi bölcsődét és kialakított volna egy +7 fős új csoportszobát. A projekt 2020. május 20 óta rendelkezett támogatási szerződéssel br. 240.000.000 Ft összköltséggel. A projekt megszerzete a br. 38.063.206 Ft-os TOP többlettámogatást, az építési engedélyt, de júniusban a feltételes közbeszerzés eredménytelenül zárult. Ezzel párhuzamosan megnyílt a Nemzeti Helyreállítási Alap terhére egy pályázati kiírás a bölcsődei nevelés fejlesztésére, amelynek 2. körére önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be. A projekt tartalmazza egy tradicionális 56 férőhelyes bölcsőde kialakítását ugyanezen az ingatlanon, amelynek összköltsége 100%-os támogatási intenzitás mellett br. 839.800.200 Ft. Ezt a két lehetőséget azért fontos egymás mellé tenni, mert az új családi bölcsődei épület kivitelezése ellehetetlenült a megnőtt költségek, az új nyertes pályázat kínálta lehetőség, a megváltozott kisgyermekkori nevelési ellátási igények és a kettős finanszírozás elkerülése miatt. Éppen ezen okok miatt szükség volt a teljes körű lemondásra a TOP pályázatról, valamint az eddig felhasznált költségekkel való elszámolásra. Képviselő-testületünk mindezeket megismerve elfogadta a javaslatot.

5. Javaslat önkormányzati kiemelt fejlesztési terület kialakítására, valamint településrendezési eszközök tárgyalásos eljárással történő módosítására

Képviselő-testületünk korábban határozatban már döntött a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról, azonban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a Településrendezési Eszközök módosítása gyorsabb, tárgyalásos eljárással mehessen végbe, ha a módosítás kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen történő beruházás megvalósítása miatt szükséges. Az eddigi kiemelt fejlesztési területek kiegészültek a Deák Ferenc utca vonalán telekhatár korrekció (649/1 hrsz., 650/3 hrsz.), szabályozási vonal korrekció (025/25 hrsz., 025/6 hrsz., 025/8 hrsz.), a Tárnok-Kápolnásnyék kerékpárút vonatkozó szakaszának kiszabályozása (0224/3-27 hrsz.; 0227/8 hrsz.; 0232/1 hrsz.; 044/22-25 hrsz.; 046 hrsz.; 047/10-11 hrsz.; 047/13-24 hrsz.; 047/26-36 hrsz.; 047/38 hrsz.; 049/3-12 hrsz.; 049/16 hrsz.; 049/19-21 hrsz.; 049/29 hrsz.; 049/33-37 hrsz.; 051 hrsz.; 052/1 hrsz.; 052/3 hrsz.; 1075 hrsz.; 1222/1-2 hrsz.;1223/5 hrsz.; 1715/2 hrsz.; 1715/11-13 hrsz.; 172/5 hrsz), parkoló kialakítás szabályozási feltételeinek megteremtése (172/4 hrsz.; 172/5 hrsz.; 0212/5 hrsz.; 0212/4 hrsz.; 0212/3 hrsz.; 0212/1 hrsz.), a 056/4 hrsz-ú ingatlan megközelítését biztosító közterület kialakítások (056/4 hrsz.; 40 hrsz.; 41 hrsz.; 42 hrsz.; 053/20 hrsz.; 054/4 hrsz.; 060/3 hrsz.; 059 hrsz.), az 1544 hrsz. alatti területen a Vt6 építési övezet paramétereinek módosítása, a kiszabályozott út nyomvonal korrekciója (0143/1 hrsz.; 0137/2 hrsz.; 0140 hrsz.; 0139 hrsz.; 0138 hrsz.; 0131/7 hrsz.; 0143/2 hrsz.; 0143/3 hrsz.; 0143/4 hrsz.), feltáró út nyomvonal korrekciója (692 hrsz.; 693 hrsz.; 694/1 hrsz.; 695 hrsz.; 729 hrsz.; 732 hrsz.; 736 hrsz.; 738 hrsz.; 739 hrsz.; 690 hrsz.), 498/66 és 498/4 hrsz-k alatti terület rendezése a Szent László-patak rehabilitációja és ingatlanokat érintő út kialakítása miatt (1791 hrsz.; 1792 hrsz.; 1793 hrsz.; 1797 hrsz.; 1798 hrsz.; 025/37 hrsz.; 025/12 hrsz.). A határozati javaslat arra vonatkozott, hogy testületünk nyilvánítsa kiemelt fejlesztési területté a felsorolt területeket. A második határozati javaslat szerint a legutóbbi módosítást követően felmerült igények, fejlesztések szabályozási környezete kapcsán szükségessé vált egy újabb módosítás. A javasolt módosítások tartalmazták a Kismartoni területen meglévő lakóépületek megközelíthetősége érdekében az Lf3 és Gksz3 övezetek határán út kialakítását, a Gip-e2 övezetben előírt maximális épületmagasság módosítását speciális építmény elhelyezhetősége érdekében és az Ek övezetben a Martonvásár 172/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan egyedi épületmagassági érték meghatározását a terület hasznosíthatósága érdekében. A harmadik határozati javaslat szerint a Magyar Közút Zrt. beruházásában megvalósításra kerülő Tárnok-Kápolnásnyék kerékpárút vonatkozásában kisvárosunkat érintő szabályozási feladatok elvégzésére háromoldalú szerződéstervezet készült (Önkormányzatunk, Magyar Közút Zrt.,Völgyzugoly Kft.) mely alapján képviselő-testületünk határozatának 3. pontjának módosítása szükséges, amely tartalmazza, hogy a 1.400.000 Ft+ÁFA értékben a kerékpárút vonatkozó szakaszának szabályozási munkarészeire vonatkozóan a költséget a Magyar Közút Zrt. fizeti. Képviselő-testületünk a fenti információkat megismerve elfogadta mindhárom határozati javaslatot.

6. Javaslat a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületében két helyiség bérléséről és helyiségekhez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület júniusi ülésén új elnök került megválasztásra: a korábbi elnököt Bechtold Tamás váli polgármestert, Horváth Bálint martonvásári alpolgármester váltotta. Mivel elnök úr martonvásári kötődésű, így indokolttá vált a munkaszervezet irodájának átköltöztetése Martonvásárra, amely így lehetővé teszi, hogy kisvárosunk még aktívabban vegyen részt a vidékfejlesztési pályázatok kiaknázásában. Jelenleg a Szent László Völgye Segítő Szolgálat emeletén üresen áll 2 helyiség, ahova a munkaszervezet át tud költözni. A bérleti szerződés határozatlan időre szól 150.000 Ft/hó bérleti díjjal, de szükség van a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulással, a korábban kötött ingatlanbérleti szerződés módosítására is, hiszen a 2 helyiséget az eddigiektől eltérő célra hasznosítják. Képviselő-testületünk ezeket figyelembe véve a 2 helyiség bérlésének és a helyiségekhez kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról döntött.

7. Javaslat az önkormányzati vezetők munkájának értékelésére

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a főállású polgármester tekintetében képviselő-testületünk gyakorolja a munkáltatói jogokat, ideértve az egyéb munkáltatói jogokat is. A főállású alpolgármesterekre is a polgármesterre érvényes szabályozás vonatkozik azzal a különbséggel, hogy az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Ezzel kapcsolatban testületünk tárgyalt három határozati javaslatot arra vonatkozóan, hogy fogadja el főállású polgármesterünk és két főállású alpolgármesterünk, a testületünk által a ciklus idejére kiadott célfeladatai teljesítésének értékelését. A javaslatok tartalmazták még 2022. I. félévére vonatkozóan az éves céljuttatási keret felének megállapítását az értékelési célként meghatározott feltételek teljesítése mellett. Testületünk az értékeléseket megismerve elfogadta mindhárom határozati javaslatot.

8. Beszámoló a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, projektek és rendeletek végrehajtásáról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a polgármester szabadságáról

Képviselő-testületünk tájékoztató jelleggel tárgyalta. Korábbi megállapodás szerint testületünk erre az ülésére kellett elkészülnie egy beszámolónak a helyi iparűzési adóból befolyt bevételek alakulásáról, amit az indokolt, hogy a 2022. évi költségvetési tervben szereplő összeg csupán 37%-a folyt be 2022. május 24-ig.

 

Mihálovics Zoltán

okleveles politológus,

kabinet-titkár,

politikai és gazdasági újságíró