Közfoglalkoztatási ügyek

Az ügy leírása

A közfoglalkoztatás célja, hogy minél több munkára képes és kész, aktív korú, azonban a munkaerőpiacról kiszorult munkavállaló foglalkoztatási lehetőségét teremtse meg a közfeladatok ellátásával. A közfoglalkoztatási formák átalakulásával megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a közhasznú munkavégzés és helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lépett.

A közfoglalkoztatottak köre elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, továbbá a munkanélküli ellátásban részesülők köréből kerül ki.

A hosszabb és rövid időtartamú közfoglalkoztatás Martonvásáron a Munkaügyi Központ közvetítése alapján elsősorban a Martongazda Kft. (2462 Martonvásár, Budai út 13.) közreműködésével történik. A közfoglalkoztatottak kisebb számban a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzati intézményekben végezhetnek munkát.

 

TÁJÉKOZTATÓK:

1. KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL ÁLTALÁBAN

2. EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSRÓL

3. HÁZTARTÁSI MUNKÁRÓL

4. KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRŐL

 

Az eljárás jogi alapja

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról,

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról,

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról,

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról,

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről,

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról,

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról,

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról,

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól,

2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról,

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról,

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási hivatalokról,

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről,

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról,

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról,

44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és a megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről,

30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról,

33/1998. (VI. 24.) NM rendeletet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről,

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.


Eljáró szervezeti egység

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály

 

Ügyintéző: Molnár Lívia

Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-17.00, péntek 08.00-12.00

Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13., 8. iroda,

Tel.: 06-22-592-225, e-mail: molnar.livia@martonvasar.hu


Illetékességi terület

Martonvásár Város közigazgatási területe


A kérelem kötelező tartalma

-


Csatolandó mellékletek /Nyomtatványok

Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám, adószám, bankszámlaszám,

nyilatkozat tartozásról, köztartozásról,

nyilatkozat családi adókedvezmény megállapításához

a munkaügyi kirendeltség által kiállított hatósági bizonyítvány az aktív korúak ellátásához,

iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló iratok.


Hivatalból beszerzendő mellékletek

-


Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség

Illetékmentes.


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja

Az eljárás hivatalból indul.


Az irat benyújtására nyitva álló határidő

-


Ügyintézési határidő

21 nap


I. fokon döntést hozó szerv

Martonvásár Város polgármestere


II. fokon döntést hozó szerv

Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatalának Munkaügyi Kirendeltsége

2020. október 25.
Bianka, Blanka
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu