arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

JÓBAN ROSSZBAN MARTONVÁSÁRON CIVIL ROVAT XIV - HELYI ZAJVÉDELMI SZABÁLYOK

Manapság egyre nagyobb figyelemmel fordulunk a környezetvédelem, a fenntartható életmód felé, melynek része az emberi egészség és jólét biztosítása érdekében a zaj- és rezgésvédelmi szabályok meghatározása és betartása is. A panasz bejelentéseket, közösségi oldalak megnyilvánulásait és birtokvédelmi ügyeket is figyelembe véve Martonvásáron is egyre nagyobb lakossági igény mutatkozik a zajvédelem helyi szabályozására.

Az önkormányzatok lehetőségeit e téren jogszabályok határozzák meg, melynek keretei között kaptak felhatalmazást helyi zajvédelmi szabályok megalkotására. Vonatkozó jogszabályok:

 • a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény
 • a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
 • a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

A jogszabályban meghatározott zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a települési önkormányzat jegyzője, más ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság (Kormányhivatal) gyakorolja. A jegyző a Kvtv. szerinti környezetvédelmi bírságot (zajbírság) szabhat ki a zajterhelési határérték túllépése, valamint jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettségek megszegése esetén.

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény a rendőrség számára állapít meg hatáskört, ez alapján eljárnak a törvény 195. §-a szerinti csendháborítás szabálysértése esetén, melynek értelmében, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el. A szabálysértés miatt a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.

A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a helyi zaj-és rezgés elleni védelem terén egyes területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása, illetve csendes övezet kialakításának elrendelése, továbbá a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása. A zajrendelet a szabályok megállapítása körében a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre, valamint a közterületi alkalmi rendezvények megtartására terjedhet ki.

Jelenleg a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rend rendelet) 19. § j) pontja tartalmaz a háztartási igényt kielégítő, zajt keltő tevékenységekre vonatkozó szabályozást, miszerint a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki háztartási igényeit kielégítő, zajt keltő tevékenységet

 • a május 1. és szeptember 30. közötti nyári időszakban
 • hétköznap reggel 6 óra és este 21 óra,
 • szombaton reggel 8 óra és este 21 óra,
 • vasárnap reggel 9 óra és 12 óra

közötti időtartamon kívül végez,

 • az október 1. és április 30. közötti téli időszakban
 • hétköznap reggel 7 óra és este 18 óra,
 • szombaton reggel 9 óra és este 18 óra,
 • vasárnap reggel 9 óra és 12 óra

közötti időtartamon kívül végez.

A szabályok megsértése esetén a jogsértővel szemben 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személlyel szemben 200 000 forintig jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A bírságot az azt megállapító határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni. A bírság ismételten kiszabható, ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a bírságot kiszabó döntésben megállapított végrehajtási határidő alatt nem teljesítette, továbbá ha a meghatározott magatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi. A bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört helyszíni bírság esetén a közterület-felügyelő, közigazgatási bírság esetén a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző gyakorolja.

 

További, zajjal kapcsolatos helyi szabályozások:

 • a település-rendezés eszközei (pl. az egyes építési övezetek kialakítása, az ezekben folytatható tevékenységek, a területhasználat és a beépítés feltételeinek meghatározása útján),
 • üzletek éjszakai nyitva tartásának helyi rendelettel történő szabályozása, melyre nézve önkormányzatunk is rendeletet alkotott (15/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet). Ebben az önkormányzat közigazgatási területén a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének korlátozását a testület az alábbiak szerint határozta meg (melytől bizonyos esetekben el lehet térni):
 • Hétfő:             23.00 – másnap 06.00 óra között zárva
 • Kedd:              23.00 – másnap 06.00 óra között zárva
 • Szerda:           23.00 – másnap 06. 00 óra között zárva
 • Csütörtök:      23.00 – másnap 06. 00 óra között zárva
 • Szombat:       01.30 – 06. 00 óra között zárva
 • Vasárnap:      01.30 – 06. 00 óra és 23.00 – másnap 06.00 között zárva

A nyitvatartási idővel ellentétes működés esetén a jegyző 150.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabására jogosult.

­­­­­­­­­­­­­____________

 

A Képviselő-testület az idei évben tervezi a vonatkozó helyi szabályozás áttekintését, és jelenleg is vizsgálja „a más nyugalmának zavarására alkalmas zajkibocsátással járó” tevékenységek szabályozásának lehetőségét, azzal, hogy a rendeletben foglaltakat megsértését közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősíti és ekként is szankcionálja. A helyi szabályozás tervezetten ki fog térni az alábbi tevékenységekre:

 • a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységre

(Minden olyan tevékenység, berendezés vagy gép használata, amit magánszemély saját háztartásában végez, zajhatással jár, és mást a pihenéshez való jogában akadályoz, így különösen lakásfelújítással kapcsolatos tevékenység, zöldterület kezelésével, zöldfelület-fenntartásával, kertépítéssel, gallyazással kapcsolatos zajt keltő tevékenység, így a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, tüzelőfa felvágás, fűrészelés, udvarrendezés, kerti traktor üzemeltetés és egyéb gépi berendezés működtetése.)

 • magáningatlanon hangosító berendezést alkalmazó rendezvényre,

(Új szabályozásként a magáningatlan épületén kívüli hangosító berendezés használatára.)

 • közterületen végzett, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységre,

(Ilyen a kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással és kezeléssel kapcsolatos tevékenység végzése, különösen a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti munkagépek és egyéb gépi berendezés működtetése.)

 • vendéglátó egység épületen kívüli területén hangosító berendezés üzemeltetésére
  (A lakóterületi övezetben lévő ingatlanon a vendéglátó egység épületen kívüli részén - kerthelyiségében, teraszán - hangosító berendezés  üzemeltetése.)