arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

 1. Az Önkormányzat Képviselő-testületének tájékoztatása érdekében az egészségügyi alapellátási tevékenységet ellátó háziorvosok és védőnők benyújtották az egészségügyi alapellátás 2023. évi alakulásáról szóló írásbeli beszámolójukat. Az érintettek közül a jelenlévő védőnők (Horváth Márta és Jaskó Anna) és háziorvos (Dr. Fodor Tamás) beszámolóját a testület szóban is meghallgatta és azokat elfogadta. A következő testületi ülésen a másik háziorvosi és védőnői körzetet ellátó és a házi gyermekorvos személyes beszámolójára kerül sor.

 2. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal javasolta az Önkormányzatnak a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetére a képviselő-testület összehívásának és ülése vezetésének módjára vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát, melyet rendeletmódosítás formájában a testület megtett.

 3. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának több ponton történő módosítása vált szükségessé a háziorvosi ügyeleti ellátás átszervezése és a Fejér Vármegyei Kormányhivatal novemberi ellenőrzése következtében. Előbbi esetben azért volt indokolt a módosítás, mert az átszervezés miatt, a Társulás által ellátott feladatok közül az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás megszűnt, utóbbi esetben pedig azért, mert a kormányhivatal arra jutott, hogy a bölcsődei szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Társulási megállapodás néhány pontja félreérthetően fogalmazott.

 4. A Képviselő-testület elfogadta a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi közbeszerzési tervét, mely az önkormányzati tulajdonú ingatlanok következő időszaki villamos energia és gázellátása érdekében lefolytatandó eljárásokat tartalmazza. 

 5. Minden év végére szükséges felmérni az önkormányzati vagyont érintő beruházási, felújítási igényeket, illetve a mindennapi feladatvégzéshez szükséges, nagyobb értékű tárgyi eszköz beszerzéseket. A 2023-as évben a korábbi évek feladatteljesítéseinek elhúzódására tekintettel, valamint a költségvetés kiadási oldalának jelentős emelkedéseire tekintettel nem kerültek meghatározásra új beruházási, felújítási célok, a korábbi évek folyamatainak lezárását kellett elérni. A 2021-2022-es években meghatározott beruházások, felújítások, beszerzések lezárása mellett a testület döntött a 2024-es év feladatainak meghatározásáról, így többek között a sportsétány hídkorlátjának kijavításáról, a temetőben a Brunszvik kripta előtti burkolat rendbetételéről, városszerte a forgalomtechnikai táblázások egységesítéséről, a Bajcsy-Zsilinszky utcai járdaépítésről és gyalogos átvezetések kiépítéséről, emellett egyéb út és járdafelújítási munkálatokról, a BBK épület szigetelési problémáinak javításáról, az Óvodamúzeum helyreállítási feladatairól, faültetésekről a város több pontján, valamint az egykori nyomdai főépület megvásárlásáról. A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében 250 millió forintot különített el ezeknek a feladatoknak a finanszírozására.

 6. A Képviselő-testület elfogadta a Helyi Építési Szabályzat módosítását, amely érinti az önkormányzati II. kút területének bővítését, egyes övezeti határok korrekcióját, és övezeti besorolások változtatását, kerékpárút kiszabályozását és a munkásszállások létrehozásának tilalmát a településen.

 7. Az AK Ingatlan Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság eladási szándékát fejezte ki a tulajdonában lévő Akadémiai Nyomda régi főépületének vonatkozásában. Rövid távon megfelelő tárolási funkcióval bír az ingatlan, mely a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. számára nyújt segítséget a hatékony munkavégzéshez. Hosszú távon (minimum 5 év múlva) egy közösségi tér kialakítása a cél, mely elsősorban a város ifjúságának, különböző civil közösségeknek biztosítana helyszínt, akár szabadidő eltöltésére, akár a civil közösségek által nyújtott próbák, órák megtartására, de legfőképpen közösségépítésre. A kölcsönösen kialkudott vételár 72.500.000.- Ft, melyet az Önkormányzat három részletben fizet ki a Képviselő-testület döntés szerint: 35.000.000.- Ft-ot 2024. december 31-ig, 37.500.000.-Ft-ot két egyenlő részletben (2 x 18.750.000.-Ft) két éven belül, de legkésőbb 2026. december 31-ig.

 8. A 093/56 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, kivett saját használatú út esetében az adott helyrajzi számon kettő utcanév, a Nyári utca és az Őszi utca szerepel. A nyilvántartás pontosítása érdekében döntött a testület a konkrét lehatárolásról, mivel egy adott helyrajzi számhoz csak egy közterület elnevezés tartozhat. 

 9. Döntés született egyes bérleti szerződések módosításáról, ami érintette:

 • a Mundi Medical Bt. által az Egészségházban található 6,28 m2-es helyiségbérletet: a bérleti díj 15.700 Ft-ról 18.465 Ft-ra emelkedik.

 • a Mundi Medical Bt. által a Térségi Szolgáltatóházban található 142,81 m2-es helyiségbérletet: a bérleti díj 250.775 Ft-ról 295.000 Ft-ra emelkedik.

 • a Pannónia Szíve Alapítvány által a Térségi Szolgáltatóházban található 32,18 m2-es helyiségbérletet: a bérleti díj 32.180 Ft-ról 37.845 Ft-ra emelkedik.

 • a Vantage Towers Zrt. által bérelt 1220/3 helyrajzi számú ingatlan bérletét: a módosítás értelmében 5 évre, azaz 2024.01.01-től 2028.12.31-ig 7.100.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizetnek egy összegben.

Ezen túl a testület megerősítette a Magyar Telekom Nyrt. felé, hogy a 1220/3 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban a bérleti díj tekintetében ragaszkodik 1 500 000 Ft/év összeghez.

 1. A Képviselő-testület elfogadta a Depo Cargo Hungary Kft. 2023. évre vonatkozó (október, november, december), Martonvásár területéről a szennyvíztisztító telepekre szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz költségelszámolását (45m3 157.500-Ft begyűjtési díj mellett).

 2. Szükségessé vált a Szent László Völgye Segítő Szolgálat 2024-re vonatkozó intézményi térítési díjainak felülvizsgálata, amely eredményeként megállapítást nyert, hogy a házi segítségnyújtás szociális segítés térítési díja tekintetében emelés szükséges. A Segítő Szolgálat javaslata szerint testületünk jóváhagyta az 1 gondozási órára eső eddigi 3.228 Ft-ot 3.952 Ft összegre emelését.

 3. A közétkeztetési szolgáltatás nyújtására kötött szerződés hatálya 2024. április 1-jén lejár. Új közétkeztetési szerződés megkötésére, annak értékére tekintettel, csak közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján kerülhet sor. Ez már 2023. júliusában elkezdődött, azonban olyan fogyasztói igények merültek fel a 2023/2024-es nevelési év közben (az általános iskolában „A” és „B” menü bevezetése), amelyek megvalósítása előre nem látható időigényes teherrel jár. Ez hosszabb idejű feladatokat rótt az egyébként is hosszadalmas eljárásra. Mindezekre tekintettel a Képviselő-testület módosította a HPM Plus Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződést, hogy annak lejárati hatálya 2024. augusztus 31-re módosulhasson.

 4. A Képviselő-testület elfogadta a Dunaújvárosi Tankerületi Központ által javasolt átszervezéseket a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola és Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium tekintetében. Előbbi intézmény esetében a testület jóváhagyta a zeneművészeti ágban vonós és ütős (jazz-zene) tanszak indítását, míg utóbbi esetben a kollégiumi ellátásban az SNI tanulók oktatására vonatkozó részben az értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos rész (nincs ilyen, csak halmozottan fogyatékos és középsúlyos értelmi fogyatékos ellátott) törlését.

 5. A Martonvásárért Alapítvány LEADER támogatást nyert el 2024. februárjában közcélú fejlesztésre, 95% támogatási intenzitás mellett 9.999.988 Ft összegben, 6 db hirdetőtábla beszerzésére és utcai kihelyezésére. A támogatás utófinanszírozású, így a beruházásokat a nyertesnek meg kell előlegeznie, és a min. 5% önrészt is hozzá kell tenni, ugyanakkor a civil szervezet ekkora összeget nem tud saját forrásból mozgósítani. Az alapítvány az önkormányzat pénzügyi segítségét kérte részben visszatérítendő, részben vissza nem térítendő támogatás formájában. A Képviselő-testület az alapítvány kérését elfogadta, így az az eszközöket mihamarabb beszerezheti.

 6. A Képviselő-testület döntött a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány beszámolójáról, miután előző évben az önkormányzat innovatív hangtechnikai eszközök, elektromos hangszerek beszerzésére nyújtott 1 150 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást.

 7. A Képviselő-testület elfogadta a Martonvásári Kulturális Egyesület 2023. évi beszámolóját. Az önkormányzat visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást nyújtott az előző évben az egyesület részére pályázat (Szent László-sétány II. szakaszának felújítása) megvalósításához szükséges támogatásról, hogy a civil szervezet a LEADER projekt megvalósításához szükséges előfinanszírozást és az önerőt biztosítani tudja. Ennek során az egyesületnek 281 135 Ft-tal több kiadása volt, így ezt a hiányt a testület jóváhagyásával az önkormányzat kifizeti.

 8. A Képviselő-testület elfogadta a nemzetközi kapcsolatok 2023. évi alakulásáról szóló beszámolót, amely év különösen a Martonvásár és Baienfurt testvértelepülési kapcsolatának 30 éves évfordulója megünneplése miatt volt fontos.

 9. Az önkormányzat alapító tag a „Martonvásárért” Alapítványban és az „Embertársainkért” Alapítványban és évente beszámolnak előző évi tevékenységükről. Ennek megfelelően a Képviselő-testület elfogadta a vonatkozó beszámolókat.

 10. Az önkormányzat két önkormányzati társulás a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja. A két társulás évente legalább egyszer beszámol az előző évi működésről, mely meg is történt. A Képviselő-testület a beszámolókat jóváhagyta.

 11. A testület beszámolót hallgatott meg határozatainak végrehajtásáról, tájékoztatást a pályázatokról, beruházásokról, projektek és rendeletek végrehajtásáról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, valamint Polgármester úr szabadságáról.

 12. A Képviselő-testület Humán Bizottsága elfogadta a Brunszvik Teréz Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítását, amely tartalmazza az intézményben dolgozók számára béren felüli további juttatás meghatározásának lehetőségét, az intézmény vezetése által meghatározott szempontok szerint. A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében biztosít forrást a többletjuttatás finanszírozására.

 13. A Humán Bizottság átruházott hatáskörben elfogadta a civil- és sportegyesületek beszámolóit a 2023. évben adott pénzügyi támogatások felhasználásáról, majd döntött az idei évben beadott pályázatok elbírálásáról. A Bizottság a sportszervezetek részére mindösszesen 8 270 000 Ft, míg a civil szervezetek részére összesen 8 000 000 Ft összegű támogatást ítélt meg a 2024. évre.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző és Mihálovics Zoltán főszerkesztő