arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Gépjárműadó

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény alapján 2021. január 1. napjától az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat, a 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiküldött határozata szerint.

Gépjármű mozgáskorlátozott mentesség igénybevételét az állami adóhatóság által használt elektronikus nyomtatványon teljesítheti 2021. január 1. napjától. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Önkormányzat felé nincs bejelentési kötelezettségük! Önkormányzatunk kizárólag a korábbi tartozások rendezése ügyében jár el!

Felhívjuk továbbá figyelmüket, amennyiben Adóhatóságunk felé 2021. január 1. napját követően gépjármű adó adónemben befizetést teljesítettek és azt a 2021. évi gépjárműadójuk megfizetésére szánták, a befizetett összeget az általunk nyilvántartott tartozásaikra számolható el vagy amennyiben tartozásuk nincsen, kérelemre (papír alapon, eredetben
aláírva) hatóságunk visszatéríti a befizetett összeget.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tévesen megfizetett összeget az állami adóhatóság felé továbbutalni nincs jogosultságunk és a visszatérítés kizárólag adózó kérelmére történhet meg!

Mikortól kell gépjárműadót fizetni?
Az adófizetési kötelezettség használt gépjármű esetében a vásárlást követő év, új gépjármű esetében az első forgalomba helyezést követő hónap első napján keletkezik

Mi történik az adóalany megváltozásakor, megszűnésekor?
Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül bejelentette, akkor a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától nem minősül adóalanynak.

Ha a tulajdon átruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától nem minősül adóalanynak.

Gépjármű tulajdon átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az marad a tulajdonos, aki a forgalmi engedélyben szerepel

Adókötelezettség megszűnése és szüneteltetése:
Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének időpontját követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni adókötelezettsége megszűnik.

Mentességek:
Adómentesség illeti meg a következőket:

-          költségvetési szerv,
-          az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
-          az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
-          az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
-          a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
-          a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
-          a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,
-          az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja.

Az adó mértéke:

Személygépjármű esetén:
Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowatt mértékegységben kifejezve.

Mértéke:
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Autóbusz, nyerges vontató, lakókocsi, pótkocsi esetén:
Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

Az adó alapja a tehergépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Mértéke minden megkezdett 100 kilogrammja után:

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,

b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

Az gépjárműadó megfizetése:
Az adót két egyenlő részletben adóév március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

Az önkormányzati informatikai rendszerek továbbfejlesztésének köszönhetően már elérhető az ügyfelek számára is az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és a befizetés, a csatolt dokumentumban erről nyújtunk rövid tájékoztatást.

Figyelem!
Gépjárműadó beszedési számla: 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-08970000 (OTP bank)

Egy éven túli gépjármű tartozás esetén kezdeményezhető a gépjármű forgalomból való közvetlen kivonása.

Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvén

Az ügyintézés határideje:
Az eljárás határideje 30 nap, mely meghosszabbítható

Jogorvoslat lehetősége:
A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a következő számlaszámra: 11736082-15727433-03470000.

Eljáró szervezeti egység:
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály Adóiroda

Ügyintéző:
Horváthné Péter Szilvia 06-22-569-224, horvathne.peter.szilvia@martonvasar.hu

 

Gépjárműadó mentesség kérelem

Kérelem mozgáskorlátozott személyek részére