Általános közzétételi lista

1.

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Martonvásár Város Önkormányzata

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Telefonszám: +36-22-460-004

Faxszám: +36-22-460-229

Számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt.

Főszámla száma: 11736082-15727433-00000000

adószám: 15727433-2-07

Elektronikus levelezési cím: onkormanyzat@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

 

 2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Elérhetőségek

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Az ügyfélfogadás rendje:

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban meghatározott eltéréssel):

          Hétfő                                                13.00 -               16.00

          Szerda            08.00 -     12.00     13.00 -               17.00

          Péntek            08.00 -     12.00

Ügyfélszolgálat:

          Hétfő               08.00 -     16.00

          Kedd               08.00 -     16.00

          Szerda            08.00 -     17.00

          Csütörtök       08.00 -     16.00

          Péntek            08.00 -     12.00

Polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző, kabinetvezető

          Szerda            08.00 -     17.00

 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tagok:

Dr. Szabó Tibor, polgármester (polgarmester@martonvasar.hu)

Gucsek István, alpolgármester (alpolgarmester@martonvasar.hu)

Horváth Bálint, alpolgármester (horvath.balint@martonvasar.hu)

Tóth András Miklósné  képviselő képviselő (martoninyar@martonvasar.hu)

Kuna Ferenc, Humán Bizottság elnöke (kunaferi@gmail.com)

Varga Ferenc, Gazdasági Bizottság elnöke (varga.ferenc@gabormajor.hu)

Dr. Gyulay Gyula képviselő (gyulaycigi@freemail.hu)

Nemes József,
képviselő (nemesnaptar@gmail.com)

Szigeti Zoltán, képviselő (z.szigeti@gmail.com)

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

1. Martonvásári Polgármesteri Hivatal

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám:15362931-1-07

Telefonszám: +36-22-460-004

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési címjegyzo@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

Számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt.

Főszámla száma: 11736082-15362931-00000000

adószám: 15362931-1-07

 

2. Brunszvik Teréz Óvoda

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.

Telefonszám: +36-22-460-290

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési cím: mvovoda@gmail.com

Honlap: www.brunszvikterezovoda.hu

Közérdekű adatok

 7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve
részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Ügyvezető neve: Tóth Balázs Károly

Székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.  

Elektronikus levelezési cím: martonsport@martonvasar.hu
Telefonszám: +36-20-488-5200

Honlap: www.martongazda.hu és 
www.martonsport.hu

Tevékenységi köre különösen: Városüzemeltetés, építményfenntartás és egyéb sporttevékenység

Részesedés mértéke: 100% Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdona

 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

1. Martonvásárért Alapítvány

Székhelye:       Martonvásár, Budai út 13.

A kuratórium elnöke: Bártol Botond
A kuratórium titkára: Dr. Bögi Viktória
A kuratórium tagja: Dr. Zarubay Árpád.

Alapító okirat

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik 1998. január 1-jétől, mely 2014. június 1. napját követően is változatlanul fennáll.

     

2.   Embertársainkért Alapítvány

Székhelye:       Martonvásár, Szent László út 24.

Kezelő szerv tagjai: Szabóné Pályi Judit, Winkler Rózsa Júlia, Hankó Klára

Alapító okirat

 8/A.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

1. Martonvásári Polgármesteri Hivatal

Vezető: Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám:15362931-1-07

Telefonszám: +36-22-460-004

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési címjegyzo@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

Jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Alapító okirat

 

2. Brunszvik Teréz Óvoda

Vezető: Stefkovits Ferencné, óvodavezető

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.

Telefonszám: +36-22-460-290

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési címmvovoda@gmail.com

Honlap: www.brunszvikterezovoda.hu

Jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Alapító okirat

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Forum Martini

Főszerkesztő: Prieger Zsolt

A Forum Martini megjelent számai

Szerkesztőség

Hirdetési tarifák

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Fejér Megyei Kormányhivatal

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Pf. 242.

Telefonszám: +36-22-526-900

Faxszám:+36-22-526-905

Elektronikus levelezési cím: hivatal@fejer.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

Jogszabályok: www.magyarorszag.hu

Szervezeti és Működési Szabályzat

 2.

 Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok

 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyintézés, ügyleírások

Nyomtatványok

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közétkeztetés (Szerződés + módosítás1, módosítás2)

Szilárd hulladék szállítás (Együttműködési megállapodás)

Folyékony hulladék szállítás (Közszolgáltatási szerződés)

Temetőgondnokság (Díjak)

Helyi autóbusz járat (Menetrend és díjak)

Könyvtári díjak (Határozat)

Múzeumi díjak

Hirdetési díjak (Forum Martini, Honlap)

Terembérlési díjak

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei


Szabályzat


III. Gazdálkodási adatok

 

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

2016. évi költségvetés és mellékletei

2017. évi költségvetés és mellékletei

2018. évi költségvetés és mellékletei

2019. évi költségvetés és mellékletei

2020. évi költségvetés és melléklete


2021. évi költségvetés és mellékletei

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Letölthető táblázat​​​​​​​

 

 4.

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

 

Letölthető táblázat

 

 5.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 
7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Európai Unió társfinanszíozásával megvalósuló pályázatok
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési táblázat

Dokumentumok

2021. november 30.
Andor, András
Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu