arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Hátrányos halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Az ügy leírása
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy családbefogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyeremkvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvántartott lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek esetében az  a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.
Az eljárás jogi alapja    •    A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
•    A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
•    Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény

​​​​​​​Eljáró szervezeti egység
​​​​​​​
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán Osztály

​​​​​​​Ügyintéző: Széll Anett
Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-17.00, péntek 08.00-12.00
Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13. 8. iroda
Tel.: 06-22/569-221, e-mail: szell.anett@martonvasar.hu

Illetékességi terület:
​​​​​​​Martonvásár Város közigazgatási területén lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező személyek

​​​​​​​Csatolandó mellékletek / Nyomtatványok:
Kérelem hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához, amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság már fennáll a kérelem beadásakor

​​​​​​​Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség:
Illetékmentes

​​​​​​​Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
​​​​​​​Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon személyesen vagy postai úton lehet benyújtani

​​​​​​​Az irat benyújtására nyitva álló határidő:
Folyamatos

​​​​​​​I. fokon döntést hozó szerv:
Martonvásár Város jegyzője

​​​​​​​II. fokon döntést hozó szerv:
Fejér Megyei Kormányhivatal