Rendkívüli települési támogatás

2018.10.06. 11:17

Az ügy leírása:

Eseti jelleggel nyújtható rendkívüli települési támogatás azoknak, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módón nem tudnak gondoskodni, alkalmanként jelentkező többletkiadásokhoz, így különösen:
a)    betegséghez,
b)    halálesethez,
c)    elemi kár elhárításához,
d)    gyógyszerkiadások csökkentéséhez,
e)    iskoláztatáshoz, óvodáztatáshoz,
f)    gyermek fogadásának előkészítéséhez,
g)    a nevelésbe vett kiskorú vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt iskoláztatásához, továbbá fogyatékkal élő gyermek habilitációs-rehabilitációs ellátásához, speciális terápiás foglalkozásainak, eszközeinek költségéhez,
h)    kizárólag adott naptári év január 01. napjától március 31. napjáig, és adott naptári év október 01. napjától december 31. napjáig-tűzifavásárláshoz,
i)    egyebekhez
Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, 
a)    akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelemhatár nem haladja meg az egy háztartásban élők esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%- át(2020. évben 71.250,- Ft.),
b)    gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetén, ahol fogyatékos vagy tartósan beteg személy él az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%- át (2020. évben 85.500,- Ft),
c)    egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át (2020. évben 99.750,- Ft)

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető azon nevelésbe vett kiskorú gyermek vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, aki a családtámogatási ellátáson, árvaellátáson és gondozási díjon kívül egyéb bevétellel, jövedelemmel nem rendelkezik.

Rendkívüli települési támogatás évente háztartásonként legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg és mértéke évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 500%- át (2020. évben 142.500,- Ft)

Az eljárás jogi alapja:
-  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság esetén nyújtandó települési támogatásokról
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény


Eljáró szervezeti egység:
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán Osztály

Ügyintéző:
Széll Anett

Ügyfélfogadási idő:
hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-16.30, péntek 08.00-12.30

Elérhetőség:
2462 Martonvásár, Budai út 13., 8. iroda, 
tel: 06-22/569-221, e-mail: szell.anett@martonvasar.hu
 

Illetékességi terület:
Martonvásár Város közigazgatási területén lakó- és tartózkodási hellyel rendelkező személyek

Csatolandó mellékletek /Nyomtatványok:
- a kérelem beadását megelőző havi jövedelmek igazolása
- a kérelem indokoltságát alátámasztó dokumentumok
 

Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség:
Az eljárás illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja
Az eljárás kérelemre indul. A kitöltött nyomtatványt és szükség szerinti mellékleteit személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő
F
olyamatos

I. fokon döntést hozó szerv
Martonvásár Város polgármestere​​​​​​​ (A polgármester nevében és megbízásából Martonvásár Város alpolgármestere jár el.)

II. fokon döntést hozó szerv
​​​​​​​
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete​​​​​​​ (A fellebbezést a kézhezvételtől számított 15 napon belül Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez kell benyújtani.)

 

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu