„A nemzet háziorvosa” pályázat

„A nemzet háziorvosa” pályázat

Ön is küldje be történetét!
Közel 100 érvényes ajánlás érkezett eddig az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának égisze alatt meghirdetett” A nemzet háziorvosa„ pályázatra, az érvénytelen, egymondatos ajánlások száma több mint 30. A hazai és határon túli háziorvosok és nővérek presztízsét, megbecsülését erősító pályázatban a páciensek ajánlhatják orvosaikat. Érkeznek a határon túli ajánlások is Kárpátaljáról és Erdélyből. Akad olyan nagydobronyi doktornő, akit 4 betege is javasolt -egy-egy történet keretében a díjra.

VárjÁk történeteiket!

Keresse fel „A nemzet háziorvosa” portál archívumát, ahol szép és megható történeteket olvashat! Tavaly volt olyan családorvos a nyertesek között, aki az utolsó percben is ott ült rákos betege mellett és fogta a kezét, de olyan is, aki házhoz vitte a recepteket, és ha kell, kiváltotta a gyógyszert. 2018-ban  közel 300 ajánlás érkezett a hálás páciensektől, polgármesterektől, lelkészektől, orvosoktól, rezidensektől, idős otthonoktól, szerkesztőségektől, könyvtáraktól, iskoláktól, bemutatva a hazai és a határon túli háziorvosuk és nővér munkatársa áldozatkész munkáját, emberségét, betegszeretetét. A zsűri tagjai szeretnék, ha idén még több történettel örvendeztetnék meg háziorvosaikat, így a pályázatokban szereplők bemutatásával a felnőtt és gyermek háziorvosok szolgálatkész munkája hangsúlyosabban jelenne meg a nyilvánosság előtt határon innen és határon túl.

Egészségügy ügyleírások

Ügytípus megnevezése

Egészségügyi közérdekű bejelentések és panaszügyek


Az ügy leírása

A betegek jogai:

A betegek jogait, az orvos kötelezettségeit alapvetően szabályozó, az egészségügyről szóló törvény szerint az alapvető betegjogok az egészségügyi ellátáshoz, az emberi méltósághoz, a kapcsolattartáshoz, az ellátás visszautasításához, az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez, az orvosi titoktartáshoz, a gyógyintézet elhagyásához, a tájékoztatáshoz és az önrendelkezéshez való jog.

Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Megfelelő az ellátás, ha az - az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó - szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek megtartásával történik. Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.

A betegnek joga van az állapota által szakmailag indokolt szintű egészségügyi szolgáltató és - ha jogszabály kivételt nem tesz - a választott orvos egyetértésével az ellátását végző orvos megválasztásához, amennyiben azt az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, az ellátás sürgőssége vagy az ellátás igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony nem zárja ki.

Az orvos etikai kérdésekben az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló EüM rendelet szabályait kell alkalmazni. A Rendtartásban foglalt magatartási szabályok vétkes megszegése etikai vétségnek minősül. Ezek: etikus magatartás, a beteg jólléte, a beteg autonómiájának tiszteletben tartása, az egyenlő elbánás elve, a tájékoztatáson alapuló beleegyezés elve, a titoktartás elve, szabad orvosválasztás tiszteletben tartása, ellátási kötelezettség.

 

A betegek kötelezettségei:

Ugyanakkor a betegnek kötelezettségei is vannak: a beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.

A beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni.

A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, a beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

 

A beteg jogainak érvényesítése:

A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget írásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében – más, az alábbiakban bemutatott szervekhez forduljon:

Betegjogi képviselő: a betegek jogainak védelmét látja el, valamint feladatuk az is, hogy segítsék őket jogaik megismerésében és érvényesítésében. Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében, segít a betegnek panaszának megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - eljár az arra illetékes hatóságnál és képviseli a beteget. Minden egészségügyi intézményben kötelezően ki van függesztve az adott intézményben a betegjogi képviseletet ellátó személy neve és elérhetősége.

ÁNTSZ: az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat látja el. Szakfelügyeleti vizsgálatra, helyszíni ellenőrzésre akkor kerül sor, ha azt eseti, betegellátással kapcsolatban felmerülő panasz, konfliktus kivizsgálása teszi szükségessé.

Egészségbiztosítási Felügyelet: az egészségbiztosítás hatósági felügyeletét a kormányhivatalként működő Egészségbiztosítási Felügyelet látja el. A Felügyelet fontos feladatát képezi az egészségbiztosítási szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelme. A Felügyelet kivizsgálja a biztosítottak biztosítási jogviszony során igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait, bejelentéseit. A Felügyelet eljárása illetékmentes.

Orvosi Kamara Etikai Bizottsága: etikai vétség alapos gyanúja esetén.


Az eljárás jogi alapja

Az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet,

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.


Eljáró szervezeti egység

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humánszervezési Osztály

 

Ügyintéző: Molnár Lívia

Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-17.00, péntek 08.00-12.00

Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13., 8. iroda,

Tel.: 06-22-460-004, e-mail: molnar.livia@martonvasar.hu


Illetékességi terület

Martonvásár Város közigazgatási területén egészségügyi szolgáltatást nyújtók tevékenysége

A bejelentés kötelező tartalma

Kizárólag írásban rögzített és aláírt bejelentés fogadható el.

A kérelmező adatai: név, lakcím, képviselő neve, lakcíme

A bejelentéssel érintett fél (felek) adatai: név, cím (székhely)

A panasszal/bejelentéssel érintett dolog megjelölése

Időpontjának megjelölése

Keltezés, aláírás


Csatolandó mellékletek

A kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok.


Hivatalból beszerzendő mellékletek

-


Az eljárás illetéke

Illetékmentes


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja

A kérelem formai kötöttség nélkül benyújtható. Benyújtható személyesen, vagy postai úton.


Az irat benyújtására nyitva álló határidő

-


Ügyintézési határidő

21 nap


Vizsgálatot folytató szerv

Martonvásár Város Önkormányzata, mint az egészségügyi szolgálatok fenntartója


További eljáró szervek

Betegjogi képviselő, ÁNTSZ, Orvosi Kamara, OEP

 

Egészségügyi alapellátást nyújtók

Ellátási körzeteket kijelölő önkormányzati rendelet: 

 

Háziorvos:

- I. körzet: Dr. Czikajló Gyula - Czikajló és Társa Bt. - szerződéstestületi döntés

- II. körzet: Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola - Kardio-Konzulens Bt. - szerződéstestületi döntés

 

Gyermekorvos:

- Dr. Jellinek Kinga - Dr. Jellinek és Társa Bt. - szerződéstestületi döntés

 

Fogorvos:

- Dr. Boér Judit - Boér Dent Kft. - szerződés, testületi döntés

 

Ügyelet:

- International Ambulance Service Kft. - szerződés, társulási döntés

2020. október 25.
Bianka, Blanka
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu