arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Részletfizetés, fizetési halasztás

Az ügy leírása:
Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

- a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá
- átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

A határozat rendelkező részében fel kell hívni az adózó figyelmét arra, hogy ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

Az eljárás magánszemélyek esetében illetékmentes. Gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes 2022.06.30. napjáig. 2022.07.01. napjától a Gazdálkodó szervezet fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetéke 10.000 Ft.

Illeték beszedési számla: FIGYELEM! 2018. január 1-től megváltozott: 11736082-15727433-03470000 (OTP bank)

 

Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul. A kérelmet a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához kell benyújtani indokolással ellátva az alábbi módokon:

Egyéni- és társas vállalkozások kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati portál vagy E-papír szolgáltatás használatával adhatják be adatbejelentéseiket és egyéb beadványaikat. (Az önkormányzati portál használati útmutatója ITT található)

Gazdálkodó szervezet felé 2021-től szintén illetékmentesség van.

Milyen típusú fizetési könnyítést lehet kérni?
- fizetési halasztás a kérelmező által megadott időpontig
    - elbírálásához egy indokolással ellátott kérelemre van szükség

- részletfizetés
    - A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is - kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra - kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket - évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.
    - indokolással ellátott kérelem benyújtására van szükség

- adómérséklés
    - Az adóhatóság a természetes személy kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a kifizető által a természetes személytől levont adó- és járuléktartozás, valamint a beszedéssel megállapított adó kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a mérséklést - az adózó teljesítőképességéhez mérten - az adótartozás egy részének megfizetéséhez kötheti.
    - az indokolással ellátott kérelmen kívül szükséges a kérelmező és vele egy háztartásban élő személyek anyagi és szociális helyzetének bemutatása, ezért környezettanulmány felvételére kerül sor, ahol a háztartás bevételeit és kiadásait igazolni kell

Az eljárás jogi alapja:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az eljáró szervezeti egység:
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály Adóiroda

Ügyintézők:

Arany Ildikó 06-22/569-206, arany.ildiko@martonvasar.hu
Horváthné Péter Szilvia 06-22/569-224, horvathne.peter.szilvia@martonvasar.hu 
Szabó-Pásztori Krisztina 06-22/569-226, pasztori.krisztina@martonvasar.hu
Farkasné Vécsei Erzsébet, 06-22-569-224, vecsei.erzsebet@martonvasar.hu

Jogorvoslat:
A határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalnál előterjesztendő illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal bírálja el. Az illeték összege a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 15.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A fellebbezés illetékét a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni a következő számlaszámra: 11736082-15727433-03470000.

Nyomtatványok:
Gazdasági társaságok fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához szükséges adatlap
Részletfizetési kérelem vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek részére